Педагогланы инг яхшы наслусу

 

 

Буйнакск районну Атланавул юртундагъы Сунгуровланы тухумуну вакиллери педагоглар гьисапда школада дарслар юрютегенли, умуми кюйде алгъанда кёп йыллар бола. Бу агьлюде дарс беривчюню касбусуна уллулары аманатлап къойгъан ишге йимик янашалар. Сунгуровланы тухумуну вакиллери республика оьлчевде юрюлеген муаллимлени конкурсунда ортакъчылыкъ этип де алдынлы ерге ес болгъанлар.

 

Бугюнлерде «Дарс беривчюлени лап яхшы тухуму» деген Бютюнроссия конкурсну гьасиллери чыгъарылгъаны гьакъда белгили болду. Конкурсда ортакъчылыкъ этме уьлкени 78 тюрлю регионларындан  арза берген 600 наслуну вакиллеринден  эксперт жамияты  чыгъаргъан къараргъа гёре,  муаллимлени 21 наслусу финалгъа чыкъгъан. 300 йылдан артыкъ загьмат стажы бар наслуланы арасында Дагъыстан Республиканы атындан ортакъчылыкъ этген Сунгуровланы агьлюсю «Асрудан асругъа» деген номинацияда алдынлы ерни алгъан ва конкурсну натижалы бёлюгюнде ортакъчылыкъ этежек деп къаравуллана.

 

К. КАЗИМ.