ПАШМАН  ЙЫРГЪА  ПАРХ  БЕРЕ

Татам Муратовну атындагъы Дагъыстан пачалыкъ филармонияны айланасында артдагъы 20 йыллар юрюлеген хабарлар бир узун, пашман  йыргъа парх бере. Бизин оьтген девюрлерибизни тизив архитектура варислиги  бугюн де пачалыкъны янындан къорулагъан ерге саналмай. 

Бир-бир ахтарывчулар ёрайгъан кюйде, филармонияны бинасы 1904-нчю йылда къурулгъан. О замангъы усталар  500 адам сыягъан залны ичин онгаргъан кюю гьайранлыкъгъа къалдыра. Шонда йимик таза, сигьрулу музыка дагъы бир концерт залда да чалынмай. Янгыз Дагъыстанда тюгюл, бютюн Темиркъазыкъ Кавказда да…

Инкъылапдан сонг янгы совет гьакимият межитлени маданият уьйлеге айландырып, герти маданият ожакъда тигив фабрик ачгъан болгъан. Тек Уллу Ватан давну йылларында, ачыкъ этип айтгъанда, 1944-нчю йылда филармония оьзюню миналы ерине къайта ва ону башчысы этилип Дагъыстан маданиятгъа зор къошум этген Татам Муратов белгилине. Сонггъу йылларда шо залда Исбат Баталбекова, Умразият Арбуханова, Эдита Пьеха, Радмила Караклаич, Полад Бюлбюл Огълу йырлагъан. Оьзлени оркестрлары булан Константин Орбелян, Эдди Розер, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович гелген…Къайсын бирисин айтарсан.

Филармонияда концертлер  2002-нчи йылдан тутуп оьтгерилмей. Ичиндеги бары зат тёгюлюп, чёгюлюп,  бузулуп тура, гирмеге де къоркъунчлу. Неге шунча заман эсги бина янгыртылмай, неге ремонтлар этилмей деген сорав арагъа чыкъса, маданият тармакъгъа жавап береген къурумлар, сайки, бузуп янгысын къурса учуз токътажакъ дейлер.

Неге шо филармониядан чыкъгъан, шонда биринчи абатларын алгъан «Лезгинка» ансамбльни уьюн къурма 17 гектар ер ва 500 миллион манат табулгъан?  Филармония буса, оьзюню концертлерин бир Орус театрда, бир Къумукъ театрда юрютмеге  борчлу.

Музыканы уью оьзюню 80 йыллыкъ юбилейин шу гьалларда къаршылай…

 

Алав Алиев.