Пагьмулу уста

      Аллагь пагьму берген адамлар гьар не тармакъда да ёлугъа. Биревлени назму язмагъа, сурат этмеге, йырламагъа, къомуз чертмеге… бек онгу бола. Тек иш тармакъда да оьзгелерден эсе къолай жигерли ва яратывчу ругьу, уста къолу булангъы ёлдашлар да аз тюгюл.

 

Мисалгъа алайыкъ, Тёбен Жю­нгютей юртлу Агьмат Адилгишиевни.Ону къолларындан «алтын тёгюле» деп айтмагъа ярай. Ол техника булан доланмагъа, шоланы оьзю ойлашып мугькамлашдырмагъа яш чагъындан берли гьаваслы болгъан. Къастлы гиши къала къурар деп негьакъ айтылмай. Ол хабарлайгъаны йимик, оьзюню лап биринчи тракторун огъар гьар буравдан башлап жыймагъа тюшген. Шону заводда чыкъгъанындан эсе къалышмайгъан кюйде этип онгармагъа бажаргъан кююн Агьмат уллу иштагьлыкъ булан суратлай.

– Мен жыйгъан техниканы гёргенлер ва о гьакъда англагъанлар энни магъа кёп гелелер техника ясандырывларын гёрсетмеге ва ярашдырмагъа. Бир тайпалар оьзлени де шо усталыкъгъа уьйрет деп де тилейлер. Техниканы билип къойгъан учун да битмей. Шону юрегингден сюймеге де, сезмеге де тюше. Чинкдеси, шоланы нечик этсе дагъы да багъыйлы ва онгайлы этмеге бола экен деп ойлашмагъа тарыкъ. сонг къоллар да герек, къаныгъывлулукъ да гьажат, – дей ол.

Бу ерде тергевню тартагъан дагъы да булай бир затны да эсгерип оьт­мекни маънасы бар. Айтагъаныкъ, бу четим ва узакъдан тораягъан ишде Агьматгъа ону уьягьлюсю Барият ва гьатта къызы да кёмек къол ялгъайлар. Барият энни тракторланы бары затын писти-пистисине ерли биле.

Бир арада уста Агьмат эсги болгъан 3 трактордан бирни жыя. Моторну МТЗ-ден, дёгерчиклени Т 25 трактордан алып сала. Гьайдавчу олтурагъан ер десенг, ким де сукъланар йимик багъыйлы этилип къурашдырылгъан. Энни Агьматны устаханасы къайда экенни ва нечик экенни савлай Дагъыс­тандагъы касбучуланы аслам пайы биле.

Чинкдеси, Агьмат жыйгъан ва оьзю ойлашып этген къуралланы юрт хозяйство тармакъда чалышагъанлагъа кёп хайыры тие.

 

Бизин мухбирибиз.