Пачалыкъ Советини жыйынында ортакъчылыкъ этген

   


 
Арбагюн, сентябр айны 6-сында, Владивостокда юрюлеген Гюнтувуш экономика форумуну  оьлчевюнде Россияны Президенти Владимир Путин Пачалыкъ Советини Президиумуну генгешин оьтгерген. Шо гьакъдагъы маълумат kremlin.ru. деген сайтда ерлешдирилген. Пачалыкъ Советини генгешинде Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов да ортакъчылыкъ этгенин айрыча эсгермеге тюше.Эсгерилген генгешде Йыракъ Гюнтувушну умуми ­оьсювюню ёллары арагъа салынып ойлашылгъан. Владимир Путин Йыракъ Гюнтувуш бойну генг кюйде чалт оьсдюрювню ва ону ахтарывну гьакъында йыллар бою топлангъан масъалаланы бирден-эки чечмеге бажарылмайгъанын айрыча айтгъан. «Мен англайгъан кюйде, биз этип турагъан ишлер арадан заман оьтюп толу кюйде яшавгъа чыгъарылып битежек, шо саялы, биз нечакъы сюйсек де, чалт кюйде шо ишлени кютмеге бажарылмажакъ», – деп билдирген ол.


Шону булан бирге, пачалыкъны ёлбашчысы эсгерилген регионну оьсдюрмек учун хыйлы иш этилген, шо якъда бир-бир алмашынывлар да гьис этиле. Бугюнлеге ерли регионну оьсювюн болдурмакъ учун мекенли чаралар яшавгъа чыгъа­рылгъан, тийишли къарарлар къабул этилген. Шоланы кюрчюсюнде чалт кюйде оьсдюрювюн болдурагъан территориялар, Владивостокну эркин порту иш гёрюп тура. «Дальневосточный гектар» деген программа яшавлукъ шартланы яхшылашдырыв булан байлавлу ва индустрия проектлер яшавгъа чыгъарыла.


Айрыча алгъанда, бизин уьлкедеги гьасиллерин орта гьисапда алгъанда, регионда  промышленностну оьсювю хыйлы алда юрюй. Ачыкълашдырып айтгъанда, регионда промышленностну оьсювю 8, 6 процент болуп токътай. Артдагъы бир нече йылланы ичинде шу уллу региондан эки миллионгъа ювукъ адам гёчюп гетген. Бугюнлерде бизин  регионда яшайгъанланы санаву бир къадар кемиген буса да, адамланы гёчюп гетивю токътатылгъан деп айтмагъа ярай. «Йыракъ Гюнтувушгъа бакъгъан якъда адамланы иштагьын артдырмакъ бизин алдыбызгъа салынгъан аслу борчлардан бириси болуп токътай. Шо буса бизге мунда сан янлы къурулагъан яшавлукъ уьйлер булан таъмин этив, савлукъ сакълав тармакъдагъы гьалны яхшылашдырыв, транспорт булан шо регионгъа барывгъа байлавлу онгайлыкълар болдурув, гьалиги шартлагъа жавап береген кюйде школалар, яшлар бавларын ва яслилер къурув болуп токътай. Демек, мунда ишден къоркъмайгъан, пагьмулу, билимли адамлар гёчюп гелсин учун, шартлар болдурмагъа тюше»,– деп эсгерген уьлкени Президенти.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля