Пачалыкъ къуллукълар къолайлаша

 

Дагъыстан артдагъы йылларда къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы яшавгъа чыгъарывда болдурула­гъан имканлыкълар тергевню тарта. Къоллавчуланы къуллукъларын кютювге байлавлу юрюлеген гьаракатда янгы электрон къайдалары пайдаландырыла. Йылдан-йылгъа этилинеген къуллукъланы жураларыны артагъанына байлавлу болуп «Пачалыкъ къуллукълар» деген электрон бокъчагъа гьар тюрлю къошумлар болдурулагъаны, конкурслар оьтгерилегени гьакъда айрыча эсгермеге тюше.

 

Шону гьакъында «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде Пачалыкъ яшавлукъ инспекциясыны Дагъыстанда иш гёреген къуллугъуну баш инспектору Сергей Касьянов ва «Магьачкъала шагьар» деген муниципал округуну шагьар жы­йыныны башчысыны биринчи заместители Хиби Алиев республикабызны информация къуралларыны къуллукъчуларына англатывлар берди.

– Яшавлукъ-экономика тармакъда маълумат экономиканы шартларында бар имканлыкълагъа гёре оланы пачалыкъ ва муниципал къуллукъларын кютювде, онгайлыкълар йылдан-йылгъа къолайлаша гелегени разиликни тувдура, – деди Сергей Владимирович. – «Пачалыкъ къуллукъланы» бокъчасына «Уьй» деген къошум этилинегени де къоллавчуланы онгайы учун пайдаландырылажагъы шекликни тувдурмай. Шондан таба уьй есилерине гьар тюрлю къуллукъланы уьюнден таба битдирмеге имканлыкълар яратылына. Гьакъ тёлевню, ярашдырыв ишлени сан янына байлавлу ва оьзге къуллукъланы гьа­къында эсгерилген къошумда тийишли маълуматлар ерлешдирилежек. Шо ишде бизин инспекция Дагъыс­танны яшёрюм министерлиги, полицияны участка къуллукъчулары ва шолай да МФЦ-лени операторлары булан байлавлукъда арагъа алдатывчулар сугъулмасын учун къоллавчуланы аманлыгъына чалышмагъа герек болажакъ. Неге десегиз, янгы къуллукъланы яшавгъа чыгъармакъ учун эсли адамлагъа гёнгюллю ва рагьмулу адамлардан-яшёрюмлерден кёмек герек.

«Онгайлы шагьар шартлар учун» деген милли проектни оьлчевюнде уьлкебизни оьзге регионларында йимик Дагъыстанны шагьарларындагъы уллу кёп квартирлик уьйлени арасында «Лап да тизив уьй», «Инг де тизив орам» деген 2-нчи Бютюнроссия конкурсуну гьасиллери чыгъарыла. Шогъар байлавлу болуп Хиби Къурбанович къысгъаракъ баянлыкъ берди. Белгили болгъан кюйде, эсгерилген конкурсда Каспийск шагьарлылар актив кюйде ортакъчылыкъ эте ва савгъатлы ерлеге ес бола. Олар булан янаша Къызлар ва Магьачкъала шагьарлылар да арт вакътилерде оьтгерилеген конкурсгъа къуршалагъаны разиликни тувдура.