Охувчуланы къаркъара ва ругь якъдан чыныкъдыра

Газетибизни апрель айны 26-нда чыкъгъан номеринде «Тарбиялав ишни устасы» деген баш булан берилген макъалада биз охувчуларыбызны Буйнакск районну Тёбен Жюнгютей юртунда Совет Союзну  игити Юсуп Акаевни атын юрютеген школада 50 йылдан артыкъ заманны ичинде физкультура дарсланы юрютюп турагъан муаллим И. Аманатов булан таныш этген эдик. Иса Зубайырович  охувчуланы физкультура ва спорт булан машгъул болма гьаваслыгъын артдырып иш юрютегенден  къайры да,  оланы асгерде къуллукъ этме гьазир болувуну уьстюнде де айрыча жагьлыкъ гёрсетип чалыша.

Эсгерилген школаны охувчулары артдагъы йылларда асгер-спорт оюнланы район тиретинде уьстюнлюк къазанып, зона оьлчевде де савгъатлы ерлени къолдан чыгъармайгъаны шогъар арив шагьатлыкъ эте. Бираз алларда Тёбен Жюнгютей школаны командасы гезикли асгер-спорт оюнланы район бёлюгюнде уьст гелип,  Магьачкъала шагьардагъы 8 номерли лицейни базасында «Уьстюнлюк» деген Бютюнроссия асгер-спорт оюнланы зона тиретинде ортакъчылыкъ этдилер. Дагъыстанны  билим берив, илму ва жагьиллени ишлерине къарайгъан Министерлигини сиптечилиги булан юрюлген бу оюнлагъа  Буйнакск, Къызылюрт, Къазбек, Новолак районланы, Къызылюрт, Каспийск, Магьачкъала шагьарланы  7  командалары къуршалгъан.

Оюнланы барышында  ону ортакъчыларыны Ватанны тарихи булан байлавлу билимлери тергелген, олар «Визитная карточка» деген конкурсда ортакъчылыкъ этгенлер, АК-74 маркалы асгер савутну замангъа гёре чалт  чечип-жыйып бажара­гъанын  малим этгенлер. Ондан сонг охувчулагъа четимликлери булангъы майданчадан чабып оьт­меге, тизилип  юрюйгенде берилген буйрукъланы тюз ва тайышывсуз кюйде кютмеге, белгиге тышып тюз тийдирмеге, топографияны кюрчюлерин яхшы англайгъанын тасдыкъ этмеге де тюшген.

Оюнларда ортакъчылыкъ этген командаланы вакиллери  ярышланы къайсы буса  да бир журасында инг яхшы усталыгъын гёрсетип де айрыча  савгъатгъа ес болма  бажаргъанлар. Буйнакск районну Тёбен Жюнгютей школасыны командасы буса Бютюнроссия оюнланы  зона тиретинде  3-нчю ерге чыкъма  болгъан. Уьст гелген командаланы гьар ортакъчысына сертификат, медаль ва грамоталар тапшурулгъан.

Команда булан къаны­гъывлу кюйде иш юрютген ва оюнлагъа гьазирлеген Иса Зубайырович айтагъангъа гёре, булай чаралар охувчу яшланы физкультура ва спорт булан ювукъ аралыкъ тутмагъа, асгерде къуллукъ этме гьазир турмагъа, Ватанны тарихин билмеге, ону герти патриотлары болуп оьсмеге уьйрете.

Бугюнлерде Иса Аманатов школаны 6-нчы класгъа барагъан охувчуларын «Зарница» оюндан узакъ къалмай оьтгерилежек  ярышлагъа гьазирлеп тура. Биз де танглагъан касбусуна, оьсюп гелеген яш наслуну тарбиялав ишге жаны-къаны булан янашагъан муаллим Иса Зубайыровичге ва ону охувчуларына уьстюнлюклер ёрайбыз.

 

Казим КАЗИМОВ.