Наркотиклени къоллайгъанлар аз болмай       Инг алда, Э.Муслимов бизин республикада наркотиклени къоллайгъанланы санаву, шону булан бирге адамны гьакъылын алышдырагъан маддаланы яйывну тармагъында этилеген жинаятчы ишлени гьакъында маълумат берди. Ол эсгергени йимик, бизин республикада наркотиклени къоллайгъан 10 мингге ювукъ адам бар экени мекенли. Шондан къайры да, оьтгерилген ахтарывланы гьасиллери исбатлайгъаны йимик, бизин республикада яшайгъанланы 20 мингге ювугъу наркотик маддаланы бир керен сама къоллагъан.

     Э. Муслимовну сёзлерине гёре, республиканы наркодиспансеринде 2015-нчи йылны башлапгъы гюнлерине ерли гьисапгъа алынгъанланы санаву 6060 адамгъа етише. Оьтген йылны шо заманы булан тенглешдиргенде, эсгерилген медицина идарада гьисапгъа алынгъанланы санаву бир къадар кемиген. Тек шо гьал булан рази болуп къалмагъа ярамай. Нечик де, наркотиклени, олай да адамны гьакъылын алышдырагъан маддаланы къоллайгъанланы аслам пайы савлукъ сакълав идараланы ва ич ишлер къурумларыны тергевюне тюшмей де къала. Шо саялы наркотиклени къоллайгъанын малим этмек, олай да оьзлени савлугъуна зараллы ва яшавуна къоркъунчлу маддаланы къоллайгъанланы шо балагьдан азат этмек бугюнлерде инг агьамиятлы масъала гьисаплана.

         Оьзюню сёйлевюн узата туруп, ол савлай уьлкеде йимик, бизин республикада да наркотик маддаланы сатагъанланы малим этивге айрыча агьамият берилегенин билдирди. Шо муратда оьтгерилген чараланы натижасында январ айны 24-нде бизин республикада наркотик маддаланы сатыв ва яйыв булан машгъул болагъан жинаятчы уьюрню ортакъчылары тутулгъан.

         Наркотиклени къоллайгъанланы малим этивге байлавлу иш бизин республиканы бары да дегенлей шагьарларында ва районларында арасы бёлюнмейген кюйде юрюлюп туражакъ.Н. БАЙБОЛАТОВ.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля