Муаллимлер учун сынавлар


Дагъыстан Республиканы билим берив ва илму минис­терлигини прес-къуллугъу билдиреген кюйде, республикада, савлай алгъанда, къурулгъан 56 пунктда 6 261 муаллим оьзлени билимлерин гёрсетгенлер. Шо гюн ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министри Шагьабас Шагьов, ону биринчи заместители Ширали Алиев ва Магьачкъаланы билим берив управлениесини ёлбашчысы Тагьир Мансуров булан бирче  тахшагьарда къурулгъан 3 пунктдан айланып, экзамен оьтгерилеген къайдасын тергеген.

Шагьабас Шагьов айтагъангъа гёре, оьтгерилген экзаменни гьасиллери муаллимлени ишине таъсир этмежек. Тек ону натижаларына гёре Билим берив ва илму министерликни ва муаллимлени билимлерин камиллешдиреген институтну къуллукъчулары гележекде муаллимлени билим даражасын артдырмакъ учун чаралар гёрмеге гёз алгъа тутгъан. Министрни сёзлерине асасланып айтгъанда, йылны ахыры болгъанча аслу дарслардан  муаллимлеге  ЕГЭ гьар къаттыгюн  оьтгерилип туражакъ.

«Дагъыстанны билим берив министерлиги Москвадан гелген касбучулар булан бирге 2020-нчы йылгъа ерли иш программа къурмакъны  уьстюнде ишлей. Оьтгерилеген экзаменни натижалары ишибизни неден башламагъа герекни гёрсетеген белгиси болуп токътажакъ», –  дей Ш. Шагьов.

Хыяллар яман тюгюл, гёз алгъа тутулгъан мурат да яхшы. Тек бизин республикабызда шу меселдеги ишлени яшавгъа чыгъармакъ учун гёрюлеген чаралар  гьакъыкъатгъа къыйышып битмейгени гьис этиле.

Орус тилден ва адабиятдан экзамен гетген къаттыгюн Къарабудагъгент районда да оьтдю. Районну муаллимлери булан бирче мен оьзюм де шонда ортакъчылыкъ этдим. Озокъда: «Неге яшлагъа йимик бизге экзамен эте, биз аттестацияны негьакъ оьтгенбизми, оьзлер берген категориялагъа оьзлер инанмайлы, бизин бирдагъы тергейми», – деп  разисизлигин билдиреген муаллимлер де бар эди. Тек кёбюсю муаллимлер оьзлени билимине, сынавуна аркъа таяп, тийишли кюйде язмагъа, билимин бирдагъы керен сынап къарама алданокъ гьазирленген  эдилер.

Экзаменден чыкъгъан сонг башымны тюрлю ойлар къуршады. Эгер экзаменни аслу мурады болуп муаллимлени герти билимлерин тергемек деп салынгъан буса, неге бары да муаллимлеге башындан ахырына ерли бир йимик тапшурувлар берилген эди? Яда  экзаменни оьтгерегенлер муаллимлени «тазалыгъына» шонча да бек аркъа таяп, бирев биревге кёмек этмес деп умут эте эдими?

Язып битгенде муаллимни жаваплары тийишли кюйде кагъыз пакетлерде, ЕГЭ оьтгерилегенде йимик бегитилмей, айры файллагъа салынып къалды.  Кёп санавдагъы муаллим язгъан экзамен материалланы шо къайдада жыйып, башын- бавун табып болса чы яхшы. Тек кёп къыйын болар деп ойлашаман. Ондан къайры да, кимни гюнагьындан экенин билмеймен, тек экзаменге бары да муаллимлер къуршалма­гъан эди. Натижада, шу этилинеген экзаменлер де, гёрюлеген чаралар да гёземелликге оьтгерилегенине  муаллимлени юреклеринде шеклик тувдурду. Ондан къайры да, булай да къыйын шартларда ишлейген муаллимлени биргине-бир  ял алагъан гюнюн алмайлы, шо экзаменлени каникулланы ичинде оьтгерме ярамаймы эди?

Мен ойлашагъан кюйде, бу соравлар экзаменде ортакъчылыкъ этген ва ишине  берилип  ишлейген билимли муаллимлени талчыкъдыргъандыр.

 

Р. МУСАЕВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля