Моздокда шаирни эсге алдылар

Бу йылны башындан тутуп, гьар ерлерде, гьатта тыш пачалыкъларда да дюньягъа аты белгили Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатовну 100 йыллыкъ юбилейин белгилеп тура.

Гетген жумада Моз­док шагьардагъы «Да­гъыс­тан» деген милли маданият центр, Моздок район маданият уью булан бирге Расул Гьамзатовну 100 йыллыгъы­на­ байлавлу чаралар оьтгердилер. Шонда бизин республикадан Дагъыстанны милли политикагъа ва дин масъа­лалагъа къарайгъан министерлигини управлениесини  начальниги Хасайбат Валиева, Россияны язывчуларыны ва журналистлерини   Союзларыны членлери, шаирлер  Герейхан Гьажиев, Насрулла Байболатов,  Рашит Гьажимурзаев, Ставраполь крайдан, Темиркъазыкъ Кавказдан, Къыбла Осетиядан, Владикавказдан язывчулар, маданият къуллукъчулар, жамият чалышывчулар ортакъчылыкъ этдилер.

Шо гюн бир башлап Моздокдагъы Уьстюнлюкню паркында, язывчуланы аллеясында Расулну бюстюню янында митинг болду. Шонда  Дагъыстан Республиканы  Гьукуматыны  Темиркъазыкъ Осетия-Алания Республикадагъы  вакили Магьаммат Магьамматович Шамилов чыгъып сёйлей  туруп,  бу агьвалатгъа маъна берип  оьтгерегенлеге, гелген къо-накълагъа Дагъыстан Гьукуматыны атындан баракалласын билдирди.

– Расулну гьакъында бир токътамай,  кёп узакъ заман хабарламагъа бо­ла. Ол–янгыз Дагъыс­танны тюгюл, Темиркъазыкъ Кавказны да, Россияны да, савлай дюньяны да айтылынгъан шаири, дюнья­ны элчиси. Ону бир шиърусундагъы  эки сатырны эсгермеге сюемен. «Эгер де, тангала мени ана тилим оьле буса, мен бугюн оьлмеге къабулман»,–деген. Шу сатырларда шаир нечик ана тиллеге, Ватанына, дагъыстан халкълагъа гьюрмет этегенин гёрсете,–деп битдирди сёзюн.

Дагъыстанны милли политикагъа, дин масъа­лалагъа къарайгъан ми­нистерликни управлениесини начальниги Хасайбат Валиева да оьзюню сёйлевюнде шаирни яратывчулугъуну теренлигин эсгерди. Ол разилигин билдире туруп, булай белгиледи:

– Бизин шулай арив жыйында ортакъчылыкъ этмеге чакъыргъаныгъыз учун баракалла демеге сюемен. Мен бизин министрни, министерликни атындан барыгъызны да Дагъыстанны халкъ шаирини 100 йыллыкъ юбилейи булан къутлайман. Гертиден де, Расулну бютюн дюнья таныйгъанына биз де оьктем болабыз. Ол Дагъыстанын, Ватанын оьтесиз сюегени ону шиъруларындан гёрюнюп тура. Бизин Дагъыстан Осетияны айтылынгъан шаири, драматургу Коста Хетагуровгъа да бек гьюрмет эте. Сизге барыгъызгъа да парахатлыкъ, дослукъ ёрайман, – деп тамамлады сёзюн.

Шонда ортакъчылыкъ этгенлер таъсирли кюйде  шаирни шиъруларын охуду, ону гьакъында къужурлу кюйде хабарладылар, эсге алдылар. Митингни ахырында ону бюстюне чечеклер де салынды.

Шатлы жыйын Моздок район маданият­ уьюнде узатылды. Шон­да бизден баргъан йыравлар булан бирге ерли маданият къуллукъчулар да къошулуп Дагъыс­танны халкъ шаирини сёзлерине гёре язылгъан белгили йырланы йырладылар. Яшланы бийив ансамбли дагъыстан халкъланы бийивлерин бийип, жыйылгъанланы хошлан­дырдылар. Айрокъда Темиркъазыкъ Осетияны халкъ артисти Эдуард Дауров «Турналар» деген йырны осетин тилде йырлагъан сонг, залдагъылар уллу харс урувлар булан къаршылагъандан къайры, башындан ахырына ерли эретуруп, шыплыкъда йыргъа тынгладылар.

Бу чараны Елена Давыдова ва Вячеслав Хабитов чебер кюйде юрютдюлер.

Байрам жыйын битген сонг, «Эдем» деген ресторанда Осетияны татывлу ашлары булан столланы да къуруп, бары халкъны къонакъ этдилер, жыйынны ортакъчыларын  шаирни китаплары булан  савгъатладылар.

Биз де онда яшайгъан­къумукъларыбыз булан таныш болдукъ, сыр чеч­дик, бир-биревден сююндюк. Энниден сонг да бирликде гёрмекли мажлислер, жыйынлар оьтгермеге де гёз алгъа тутдукъ.

 

Паху ГЬАЙБУЛЛАЕВА.

СУРАТЛАРДА: шатлы чарадан  гёрюнюшлер.