Менден гетсин, есине етмесин…

Янгызлыкъ… Гьалиден йигирма йыллар алъякъда Россия Федерацияны Президентини янында иш гёреген советде инчесаниятны, маданиятны, оьсюп гелеген яш наслуну тарбиялавну, оланы ругь дюньясын токъташдырывну масъа­ласына байлавлу оьтгерилген генгешде яшёрюмлени о замангъы гьалына багьа бере туруп, В. Путин бир сёз булан шолай айтгъаны эсибизде къалгъан. Уьлкебизни Президентини шолай токъташывуну маънасы ва агьамиятлыгъы артса тюгюл, тёбенлешмегенин бугюнлерде дагъы да бек, теренлерден гьис этебиз.

 

Гертиден де, яш наслу гьалиги заманда не агьлюде, не яшлар бавунда, не тарбия- билим береген ожакъларда шо мердеш ёрукълу кюйде юрюлмей. Бу айра да жаваплы ва бек тарыкълы масъала менден гетсин, есине етмесин деген ёрукъда, нечакъы бола буса да къаравуллама тюшеген натижагъа етишмес йимик салынгъан.

Янгы тувгъан яшгъа анасын инжитмесин, заманын, рагьатлыгъын алмасын деп айтып, ону къолуна эслилеге де кёп заралы тиеген телефонланы тутдурабыз. Шо «шайтанны» тувра таъси­ри булан оьсген яш, озокъда, ана тилини не маънасына тюшюнмей, не татывун сезмей, не таъсирин гьис этмей. Бираздан ону телефондан айырма нечакъы сюйсек де болмайбыз. Яшны гёнгюн­ бузмайбыз деп ойлап. айтгъан-айтгъанын этип, сюйген-сюйгенин алып ёнкютебиз. Торая туруп, ол ата-анасындан дагъы да уллуларын талап эте, айтагъаны болмай буса, акъгъа-гёкге къарамай бую­руп да йибере, къоркъув берме башлай.

Эсли адамлар учун маълуматланы хазнасы саналса да, телефонлар яшланы оюна-гьакъылына бек уллу зарал гелтирегенни инкар этме бажарылмай. Ондан къайры да, олар оьсе туруп, телефонда болагъан къайдагъы маънасыз оюнлар булан иштагьлана ва ахыры бир гюн къутулма болмас йимик балагьгъа да тарыйлар.

Дюнья интернетни торунда бизин алдагъы уллу уьлкебизни биригип, дос болуп яшайгъан­ кёп санавдагъы миллетлери-халкълары бир йимик ялагъай да, англавсуз да, гьюнерсиз де, осал да болгъан деп тербейген, кёп санавдагъы ялгъан, ялаябыв берилишлеге тынглагъан, къарагъан яш адамланы не эсине геле? Гьакъылы-ою, къараву  токъташып битмеген яшёрюмлеге шолай башын чырмайгъан берилишлер не яхшылыкъ эте? Шо меселдеги ялаябывланы къапгъынына тюшген яш адамлар адат, къылыкъ, мердеш, тарбия, ата-ана, ожакъ, эл, халкъ, ана Ватан деген англавланы нечик къабул эте, не гёзден гёре?..

Бизин оьсюп-торайып гелеген яш наслубузну вакиллери оьзлеге берилген эркинликден пайдаланып, телефонлагъа тикленип турмайлы, муштарлы болуп китап охуса, языв ишлер булан машгъулланып, англавун-билимин артдырса, спорт оюнлагъа къуршалып савлугъун беклешдирсе, табиатда, гьавада кёп болуп,  бирден-бир гёзел этип тюрлендирме къараса, тарлыкъда, тарчыкълыкъда торайгъан ата-аналар учун да даражасы дазусуз кюйдеги уллу савгъат болар эди.

 

Казим КАЗИМОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля