Машинлерин алышдырма тюшерми?

Россияны Президенти Владимир Путин уллу предприятиелени башчылары булангъы бираз алда болгъан ёлугъувунда бары да пачалыкъ къурумларда ишлейген жаваплы къуллукъчулар уьлкеде этилген машинлеге – «Москвичлеге», «ВАЗ-лагъа»,  «Волгалагъа»  гёчмеге герек деп эсгерген эди. Сонг шогъар байлавлу къарар да чыкъды.

Гертиден де, тыш пачалыкълардан сатылып алынагъан  лансыллайгъан, багьалы «Мерседеслер»,  «Тойоталар», «Маздалар» … бюджет учун шайлы авур юк болуп токътай. Артдагъы маълуматлагъа гёре,  чиновниклени ихтиярындагъы миллионлар булангъы машинлени сакъламакъ учун,   Россияны умуми хазнасындан гьар йыл 150 миллиард манат харжлана.

Тюзюн айтгъанда, шо биринчилей гётерилеген масъала тюгюл. 26 йыл алъякъда, Россияны о замангъы Президенти Борис Ельцинни 1997- нчи йылны апрель айыны 1-нде тап шолай къараргъа къол салгъан эди. Бары да  тыш уьлкели транспорт аукциондан таба сатылма герек эди. Билмеймен, шо къарар кюлкюню, масхараны гюнюнде къабул этилгенини бир маънасы болгъанмы? Тек ахыры масхарадай болуп чыкъды.

Хыйлы белгили пачалыкъ чалышывчулар Ельцинни къарарын ачыкъдан танкъыт этмеге башлады. Мисал учун, Президентни администрациясыны башчысы П.Бородин: «Волганы» ичинде къышда сувукъ, яйда иссиге туруп болмайсан деп кант эте эди. Пачалыкъ Думаны спикери А.Шохин де ону толу кюйде якълай эди.

Гьасиликалам, гёз алгъа тутулгъан алышынывну бир умпагьаты да болмады. Оьзю Борис Николаевич де «Мерседесин» алышдырма алгъасамай эди ва арадан эки йыл оьтюп къарарын гери ургъан.

Озокъда, бу гезик нечик болар деген сорав тувулунмай къалмай. Гьакимиятны бизин машинлеге минип гёрербизми яда бир-бир «гьакъыл тёбелер»  къарарны ачыкъдан  инкар этмей, бир тюрлю «гьиллачы» ёлланы табармы?

Масала, белгили олигарх Б.Березовский Ельцинни къарары чыкъгъан сонг, оьзюню «Волгасын» Германиядагъы заводда жыйдыргъан эди. Къарасанг, уьстю «Волга», ичи «Мерседес».

Путинни таклифин биринчилерден болуп якълагъанланы арасында Пачалыкъ Думаны председатели В.Володинни эсгермеге ярай. Ол айтагъан кюйде, сентябр айдан тутуп,  Думаны бары да машин паркы алышынажакъ.  Парламентни башчысы гелеген ай болгъанча да къарамай, оьзгелеге уьлгю гёрсетип, «Москвични» къоллай. Минпромторг   пачалыкъ къурумланы бизин машинлер булан таъмин этмек учун, бары да имканлыкълар бар деп билдирген.

Интернетни къоллавчулардан бириси, масхара этипми яда герти кюйдеми:   «Багьалы тыш уьлкели машинлеринден айырылма сюймейген чиновниклер, шолай машинлени оьзюню акъчасына алсын, кисесинден чыгъарсын, оьз маяларына бензин тёксюн, ярашдырсын, гьайдавчугъа алапа берсин», – деп яза.

Узун сёзню къысгъасы, алгъасамайыкъ, бираз чыдамлы болайыкъ. Яшагъан гёрер!

Алав АЛИЕВ