«Маршрутка» деген тергевлер

Оьтгерилген тергев-профилактика чаралар респуб­ликадан оьтеген ювукъдагъы тыш пачалыкъланы (Азербайжан, Гюржюстан ва башгъа) транспорт къуралларын да къуршагъан.

Россияны Дагъыстан Республикадагъы федерал управлениесини 2014-нчю йыл 15-нчи апрелде чыкъгъан буйругъун яшавгъа чыгъара туруп, апрель айны 21-нден 25-ине ерли республиканы территориясында «Маршрутка» деген автомобиль гьайдавчуланы ва ёлда яяв юрюйгенлени низамын тергев – профилактика чара оьтгериле. Шолар булан бирче Россияны ватандашлары тюгюллер де, тыш пачалыкъланы ватандашлары да тергележек.

Тыш пачалыкъланы автомобиль гьайдавчуларыны эсине салабыз: Россия Федерацияны территориясында 6 айдан артыкъ болжалда автомобиль гьайдамакъ учун автошколада автомобиль гьайдама уьйренип, Россияны уьлгюсюндеги шагьатнама алма герек бола.

Муслим Юнусов.

Магьачкъала шагьар ГИБДД-ни техника

тергев юрютеген бёлюгюню начальниги,

полицияны полковниги.