Магьаммат пайхаммарны (а.с.) яшав гьалын суратлав» конкурс

Гетген жумада Хумторкъали районда районбашчысы Айнутдин Зиявутдиновну савгъатын алмакъ учун «Динни кюрчюлери ва Магьаммат пайхаммарны (а.с.) яшав гьалын суратлав» деген китапгъа гёре конкурс оьтгерилди.

Ислам динни кюрчюлерин  билегенликге байлавлу Хумторкъали районда яшайгъан яш наслуну вакиллеринден тутуп, яшавну гёрген, чагъы эсли адамлар да конкурсда оьзлени билимлерин тергемеге бола эди. Бары да зат экзаменлерде йимик — билетингни аласан ва билетдеги соравлагъа жавапланы языв къайдада гьазирлейсен.

Конкурсну гьасиллерин чыгъара туруп, райондагъы имамланы советини председатели Садрутдин-гьажи токъташдырагъан кюйде,  яшёрюмлени динге къуршавда шу ёрукъдагъы конкурсланы пайдасы тие.

Конкурсда  уьст гелгенлени ва савгъатлы ерлени алгъанланы Хумторкъали район администрацияны башчысыны орунбасары Жамалутдин Юсупов къутлай туруп, район администрацияны башчысы А. Зиявутдиновну атындан олагъа  дипломлар ва акъча савгъатлар берилди. Биринчи ерни алгъан адамгъа — 30 минг, экинчи ерге — 20 минг, уьчюнчю ерни алгъанына буса — 10 минг манат эди.

Конкурсну гьасиллерине гёре биринчи савгъат Айшат Магьамматовагъа, экинчиси Хадижат Хандовагъа, уьчюнчю ерге буса Абдулла Рамазанов ес болду.

Жават Закавов.