Магьачкъалада оьтгерилеген фестиваль

Дагъыстанны тахшагьарында «Кавказ–единая семья» деген яратывчулукъ фестивальны ачылыву болгъан. ХII регионара фестиваль Магьачкъаланы майданында концерт программасы булан ачылгъан. Бу  гьаракатда  халкъ коллективлер, артистлер, ансамбллер Омск, Пермь шагьарлардан, Москва областдан, Къабарты-Балкъар, Къарачай-Чергес, Мычыгъыш,­ Осетия-Алания, Ингушетия Республикалардан, Ярославльден ва Узбекистандан гелген коллективлер ортакъчылыкъ эте.

Бу йыл Магьачкъалада оьтгерилеген фестивальны айрыча маънасы бар.  Бизде болгъан террорчулукъ ишлени гьисапгъа да алмай, коллективлер кёп сююп гележегин билдирген. Шо да Россияны регионлары бирликде ва дослукъда яшайгъанын гёрсете. Магьачкъаланы администрациясыны башчысыны заместители С.Исакъов билдирген кюйде, йылдан-йылгъа фес­тивальда ортакъчылыкъ этме сюегенлени санаву арта.

«Кавказ–единая семья» деген фестиваль респуб­ликаны маданият яшавунда аслу ерни тута. Россияны халкъларыны дослугъуну ва бирлигини байрамы болуп токътай», – деген С.Исакъов фестивальны ачылывунда.

Фестивальны оьлчевюнде гьар гюнлюк концерт программалардан къайры республиканы чебер усталары этген алатланы выставкасы да ачылгъан. Гелген коллективлени концерт программалары Магьачкъаланы айланасында ерлешген посёлокларда, юртларда да гёрсетилежек.

 

Я.БИЙДУЛЛАЕВ.

СУРАТДА: фестивальны ачылывунда.