Къызылюрт шагьаргъа – 60 йыл

 

 

7-нчи октябрде Къызылюрт шагьарны орамларында жанланыв гьис этиле эди. Айтагъаным, «Фантазия» деген сатыв-алыв центрыны алдындагъы майданчада юрт хозяйствону къуллукъчуларыны гюнюне ва шагьарны юбилейине байлавлу ярмакю оьтгерилди. Шонда Дагъыс­тандан чы нечик де, гьатта Ставропол крайдан, Къабарты-Балкъариядан ва Белоруссиядан гелген загьматчылар оьзлер оьсдюрген сурсат малланы алывчулагъа учуз багьасына таклиф эте эдилер.

 

Ял алывну шагьар бавунда байрамны ортакъчылары пусу чыгъып турагъан ашланы татывуна къарадылар. «Парнас» деген ресторанны, сонг да «Золушка» ва «Сладкоежка» деген кулинар цехлени къуллукъчулары оьзлени ашамлыкъ продукциясы булан гелгенлени разилигин алды. Озокъда, самовар булан гьазирленген иренкли чай кимни де сукъланывун гелтире. Шолай гьазирленген чайны татывуна биз де къарадыкъ.

Къызылюртлу спортчулар кёп ерлерде белгили. Бу гезик де олар спортну тюрлю-тюрлю жураларындан гюч сынады ва тогъа тартды.

Яйлыкъ сагьнада бе­зенген опуракъ гийими булангъы хореография ансамбллени ортакъчылары оьзлени чыгъышы булан мунда жыйылгъанланы  къурчун къандырды. Чинкдеси, Росгвардияны 102-нчи айры бригадасыны оркес­трини музыкантлары да оьзлени программасы булан шагьарлыланы ва къонакъланы таныш этди.

ДР-ни Гьукуматыны биринчи заместители Абдурагьман Магьмутов, Жамият палатаны ортакъчысы Амир Азаев, Каспий денгиз флотилиясыны командующийини заместители Сергей Раскаускас ва Ватан давну ветеранларыны регион бёлюгюню председатели Магьаррам Алижанов шагьарлыланы байрам булан къутладылар.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатларыны атындан Гьажи Биярсланов, сонг да депутатланы Шагьар жыйыныны председатели Насрулла Гьасанбеков, шагьарны башчысыны биринчи замес­тители Малик Патахов ва Къызылюрт район админис­трацияны башчысы Рустам Татарханов да къонакъланы ва шагьарлыланы бу агьвалат булан къутлай туруп, олагъа савлукъ булан сабурлукъ ва парахатлыкъ ёрады.

Бавну гезей туруп, эревюллю уланларыбызгъа къаршы болуп къалдым. Тамазабыз чонтавуллу Устархан Алюков, афгъан давну ветеранлары эндирейли Къанболат Салавов, чонтавуллу Ибрагьим Темирханов, запасдагъы подполковник Агьмат Гьюсейнов ва отставкадагъы полицияны къуллукъчусу, оьзю де эндирейли Жамболат Алиханов  шо байрам гележек наслу учун да агьамиятлы экени гьакъда айтдылар.

 

Алибек САЛАВАТОВ.