Къутлайбыз!

 

 

Бугюн, йылны инг де берекетли заманында тувгъан Марданов ­Багьадур Алишиховичге 66 йыл тамамлана. Ол хас билим берив ожакъны битдиргенден берли «Декоративные культуры» деген ­совхозда 43 йыл бухгалтер болуп ишлеп тургъан, абур да, сый да къазангъан.  Адамланы гёнгюн ача­гъан къурумда чалышагъан сизин гьар даим де гёзеллик аралап турсун. Сав оьмюрбою санавлар булан ишлеген аявлу ва гьюрметли адамыбызгъа йылда 365 гюн шатлыкъда, 365 гече рагьатлыкъда, 52 жума дос-къардашыны арасында, 12 ай аврувсуз, гёнгю бузулувсуз ва къайгъысыз яшамакъны ёрайбыз.  Бизин арабызда къатты савлугъу­гъуз булан узакъ йыллар оьмюр сюрмеге ва гьар тувгъан гюнюгюзде сизге яхшы ёравлар айтма бизге де насип болсун!

 

Дос-къардашынг, авлетлеринг ва оланы авлетлери.