Къурумлу гьаракат талап этиле

Къурумлу гьаракат талап этиле   Набиюлла Магомедов


   Дагъыстан Республиканы сайлав комиссиясыны председатели Магьаммат Дибиров февраль айны 6-сында «Дагъыс­тан» деген маълумат агентлигини уьюнде маълумат къуралланы вакиллери булан ёлугъуп, Россияны Президентини сайлавларына нечик гьазирлик юрюлегенни гьакъында лакъыр этди. Ол эсгерген кюйде, сайлавлагъа гьазирлик гьаракат оьзюню тийишли даражасында юрюле.

Сайлав комиссияны ишини гьакъында айта туруп, Магьаммат Дибиров:


– Бары да кандидатлар оьзлени сайласын учун этилеген гьаракатны (агитацияны) законну бузмай этме борчлу. Бизин борчубуз гьар кандидат Дагъыстанда юрютме сюеген агитациясында закон бузагъан гезиклери болса, шоланы аян этип, тийишли къурумлагъа билдирмек, – деп эсгерди.


–Гьисапгъа алынгъан кандидатлар эфирни заманын къоллап ва печат къуралланы бетлеринден пайдаланып да агитация гьаракатын гючлендирме болажакъ. Буссагьатгъы вакъти биз ватандашлагъа оланы сайлавлардагъы ихтиярларын англатма герекбиз.


Кандидатланы абурун гётермек учун этилеген гьаракат тийишли нормалардан чыкъмай юрюлме тарыкъ. Оланы сайлав фондуна салынгъан харждан артыкъ акъча харжлама ихтияры ёкъ. Шо буса Центральный сайлав комиссиясыны янындан тергелип туражакъ, деп билдирди республика Сайлав комиссияны председатели Магьаммат Дибиров.


Агитация этмеге ихтияры ёкълар да бар. Олар – чиновник­лер, кандидатны гьакимлигини тюбюне гиреген къуллукъчулар ва башгъалары.


Сайлавчулар бу сайлавлар юрюлеген гюн оьзлер яшайгъан ерден чыгъып башгъа ерге баргъан буса, шо ерде тавуш берме бола. Ону оьзюню сайлав списокгъа къошсун учун алданокъ язгъан арзасы болма тарыкъ. Аслу гьалда шолай арзаны февраль айны 25-нден март айны 12-си болгъунча берме бола. Шону учун ону янында паспорту болма тарыкъ. Ол сайлавланы гюнюнде къайда болажагъын (адресин) билдирме борчлу. Арзаны бермек учун барма тарыкъ ерлер: территория сайлав комиссия, кёп къуллукълар кютеген центр (МФЦ) яда участка сайлав комиссия. Интернет байлавлукъну имканлыкъларын къоллама да бола.


Эгер де адам сайлавлар болгъунча 4 гюн алда бир ерге барма деп ойлашса, биз оьрде эсгерген ерлерден пайда ёкъ экени саялы (арзаланы къабул этеген заманы бите), башгъа къайданы къоллама да имканлыкъ бар. 13-нчю мартдан 17-нчи март болгъунча ол оьзюню пропискасы бар ердеги участка сайлав комиссиягъа геле ва арза яза. Сонг огъар берилеген документге айрыча башгъа марка ябушдурула ва ол барып тавуш берме тарыкъ участканы номери языла. Шо документ булан  оьзю баргъан ерде тавуш берме ихтияры бар.