Къурулуш ишлер къаныгъывлу кюйде юрюле

Алдагъы гюнлерде Дагъыстанны Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов «КИП Пром Каспий» деген производство паркгъа баргъан ва «Каспийск» деген онгача къурулуш комплексде бугюнлерде юрюлеген ишлени барышы булан таныш болгъан.

Белгили экени йимик, оьрде эсгерилеген инвес­тиция проектни яшавгъа чыгъарывну оьлчевюнде шо ерде къурулуш маллар чыгъарагъан заводланы гюбюн къурмагъа гёз алгъа тутула. Токъташдырылгъан болжалларда тамамламакъ муратда бугюнлерде къурулуш ишлер къаныгъывлу кюйде юрюле.

Ачыкълашдырып айтгъанда, 2025-нчи йылгъа ерли къурулушу тамамланмагъа тюшеген шо заводлагъа 1, 7 миллиард манат харжлан-магъа гёз алгъа тутула. Буссагьатгъы вакътиде эсгерилген заводланы биналарыны къурулуш-къурашдырыв ишлери юрюлюп тура. Шону булан бирге, заводланы айланасында тийишли онгайлыкълар болдурула. Къурулуш-къурашдырыв ишлер булан бирче гележекде заводланы ишге салмакъ учун тарыкълы болагъан ясандырывлар етишдирилип, шоланы ерлешдирмек учун да бир тюрлю гьаракат юрюле.

Шо гьакъда айта туруп, шо заводлар толу кюйде ишге салынса, 236 янгы иш ерлер болдурмагъа имканлыкъ бережеги гьакъда айрыча эсгермеге тюше. Шондан къайры да, шо заводлардан бизин респуб­ликаны бюджетине налоглар гьисапда гьар йыл 19, 3 миллион манат тюшежек деп де къаравуллана.