Къурашгъа оьзденлик яраша

Бырынгъы заманлардан берли эренлер элине яв болуп душман чапгъанда оьз Ватанын якълап ва къоруп гелген. Бугюнлерде де хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген бизин къоччакъ уланларыбыз Украина бойларда яшайгъан халкъны къолунда савут булан миллетчилерден якълай.

 

Шо гюнлерде оланы арасында Геметёбе юрт администрацияны ёлбашчысы Къураш Гьажигишиев де оьз ёлун сайлап, юртда биринчилерден болуп, гёнгюллю кюйде военкоматгъа барып, хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этмеге гьазирлигин билдирди.

Ону бирев де Украина бойлагъа чакъырмагъан. Ол оьзюне тапшурулгъан жаваплы ва уллу агьамияты бар къуллукъда чалышгъан буса да, халкъына, элине пайдасы тиежек эди. Амма Къураш осал уланлардан тюгюл. Юртлу уланланы хас асгер гьаракатгъа бакъдырып, оьзю юртда къалмагъа ону намусу ва ягьы къабул этмеген. Ватаны чакъыргъанда парахат ва рагьат турма болмайгъан Къураш уллу болгъан ата-анасы, олжасы, авлетлери ва ювукъ адамлары булан савболлашып, Украина бойлагъа чыгъып гетди.

Ол Геметёбе юртну башчысы болуп 2018-нчи йылдан берли ишлей. Яллыкъ билмейген улан юртлуланы абурунсыйын къазанып бажаргъан. Гьар заманда юртлуланы яшавунда жанлы ортакъчылыгъын болдургъан. Оланы яшав шартларын енгиллешдирмек ва яхшылашдырмакъ учун гючюн салып чалышгъан. Юртлуланы къыйынына-тынчына табулгъан, юрту, халкъы учун юреги авруйгъан ёлбашчы гьисапда ону кёплер таныгъан.

Къураш Гьажигишиев 1978-нчи йылны январ  айыны 24-нде Бабаюрт районну Геметёбе юртунда загьматгъа берилген Къайтарны ва Чубаржатны агьлюсюнде тувгъан биргине бир уланы. Ол – агьлюде оьсген алты къызардашны бир уланкъардашы. Ата юртундагъы школада билим алгъан, 1995-нчи йылда Хасавюрт шагьардагъы педагогика коллежде охувун узатгъан. Эсгерилген орта хас касбу билим береген  ожакъны физкультура дарслардан муаллимлер гьазирлейген бёлюгюн оьр къыйматлар булан тамамлагъан сонг асгерге чакъырылып, Ватаныны алдындагъы эр намусун ким де сукъланардай кютген .

Къураш Гьажигишиев билимлерин артдырмакъ учун Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетге охума тюшюп,  шо оьр охув ожакъны уьстюнлю кюйде  охуп битдире. Шолайлыкъда, физкультура дарслардан муаллим гьисапда оьр билимлеге ес болгъан. Бабаюртдагъы ДЮСШ — де яшланы кикбоксингден гьазирлейген тренер гьисапда чалышгъан. Къураш Гьажигишиев гьазирлеген яшлар спорт ярышларда гюч сынап, район, республика ва Россияны оьлчевюнде уллу уьстюнлюклер ва оьрлюклер къазангъан. Ол гьазирлеген яш спортчулар Россияны чемпионлары деген сыйлы атлагъа лайыкълы болгъан.

Бир заманны ичинде Къураш Тюмен бойлагъа да чыгъып гетген. Амма гиччи ватанындан, ана топурагъындан, халкъындан йыракъ туруп болмай, тезликде Дагъыстангъа къайтгъан. Бойнуна алгъан ишине жаныкъаны булан янашгъан уланны гьаракатын ва жаваплыгъын эс этип, ону Бабаюрт районну Янгы Хаса юртдагъы школаны директору этип белгилей.

Директорну борчларын кюте туруп, Къураш Гьажигишиев тренер ишин де ташламай. Юртлу яшланы спортгъа ва физкультурагъа къуршамагъа къасткъыла.  Яш спортчулар ортакъчылыкъ этген гьар ярышлардан алдынлы ерлени, кубоклар, дипломлар алып тренерин сююндюре.

Янгы Хаса юртдагъы школада ону агьлю ёлдашы Нюржанат Магьамматовна да башлапгъы класланы муаллими гьисапда яшланы охума-язма уьйретген. Уьч де авлети де бу школада охугъан. Янгыхасалылар Къураш Гьажигишиевни атын гьали де уллу абур булан эсгере.

Айтагъаным, 2023-нчю йыл ноябр айны 22-нде бир тавушдан юрт Советни депутатлары ону экинчи болжалгъа да администрацияны ёлбашчысы этип сайлады.

Къураш Гьажигишиев Украина бойда Ватаныны аминлигин ва парахатлыгъын миллетчилерден къоруп сакълайгъанда, ону гиччи ватанында уллу сагъынч ва сююв  булан уьйде къалгъан ата-анасы, алты да къызардашы, олжасы ва авлетлери къаравуллай. Гетген йыл ноябр айда Къураш ата юртуна къысгъа болжалдагъы отпус­кагъа гелген эди.

– Къураш Къайтарович йимик уланлар бизин юртларыбызны башында турса, ишибиз тюзелип, алгъа баражакъгъа инанабыз, – дей башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Айзат Мусакъаева. Украинаны топурагъында болуп турагъан къувунлу гьаллар ону парахат турмагъа къоймай. Хас асгер гьаракатгъа къуршалгъанланы ал сыдраларында Къураш Гьажигишиев оьзюню алдына салынгъан борчланы ва тапшурувланы мекенли кюйде кютмеге гьазир. Ол Россияны янгы къошулгъан регионларында биринчилерден болуп Ватанны якълавчусу гьисапда къоркъув билмей иш гёре. Ол асгер гьаракатда гёрсетген къоччакълыгъы саялы «Уьстюнлюкге этген къошуму учун» деген медаль булан савгъатлангъан. Къураш ва ону асгер ёлдашлары хас асгер гьаракатдан уьстюнлюк къазанып гележекге биревде шеклик этмей.

Къураш оьзюню уьягьлюсю Нуржанат булан бирче тарбиялагъан эки къызы бугюнлерде охувун давам эте. Аминат Черкесск шагьарда медицина институтда,  Жаминат буса Орехово-Зуево шагьардагъы медицина коллежде охуй. Уланы Исмайыл да – школаны охувчусу.

Ана Ватанына амин болуп, Къураш Гьажигишиев гёнгюллю кюйде Ватанын якъламагъа гетген оьзден улан. Булай уланланы гьар заманда бети ярыкъ болуп,  уьстюнлюк къазанып, сав-саламат къаравуллап турагъан агьлюлерине къайтмагъа Аллагь насип этсин деп айтмагъа сюебиз.

 

Бэлла ГЬАЖИГЕЛДИЕВА,

Россияны журналистлерини

 союзуну члени.

 

СУРАТДА: Къ. ГЬАЖИГИШИЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля