Къоччакълыгъы учун савгъатлангъан

Адил Янгыюртлу къоччакъ улан Артур Садуллаев, Украина булангъы дазуда юрюлеген хас асгер, чарада элин миллетчилерден якълавда оьзюне тапшурулгъан дав тапшурувланы кютювде гёрсетген къоччакълыгъы ва игитлиги учун, Россияны президенти Владимир Путинни Указына гёре, «Къоччакълыгъы учун» деген 2-нчи даражалы медаль булан савгъатлангъан.

 

Артур Садуллаев гетген йыл асгерге чакъырылгъан эди. Адил-Янгыюрт Советни депутаты ва ­оьрюм чагъына етишмеген яшлары баргъа да къарамай, 40 йыллыкъ Артур Садуллаев военкоматдан гелген повестканы къолуна алгъандокъ, хас асгер чарада алдынлылардан болуп токътагъан асгер бёлюкге гете.

Бугюнлерде ол къоччакъ ва игит кюйде уьстюнлюкню ювукълаш-дырмакъ ва Украинаны савутсузландырмакъ муратда, Оьр Командование берген дав тапшурувланы намуслу кюте туруп, миллетчилер булан бетге-бет ябуша.

Йыракъларда эр намусун кютеген къоччакъларыбызгъа, эсен-аман уьйлерине къайтып, агьлюлеринде савлукъ ва сююнч булан яшама насип болсун!

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,

бизин мухбирибиз.

СУРАТДА: Артур Садуллаев