Хасиятын билме имканлыкъ бере

Интернетни дерия денгиздей дазусуз майданчаларына   чомулуп, оьзюме тарыкъ маълуматны излеп айланагъанда, хапарсыздан «Авито» деген сайтгъа урунуп къалдым. Сайтны къоллавчуларыны санаву бир нече миллионлагъа етише экен. Шо бир уллу дюнья базар йимик, онда сатылмайгъан зат ёкъ – жанынг сюйгенингни тапма боласан: уьйлер ва квартирлер, топуракъ участкалар ва биналар, багьалы ва учуз машинлер, ноутбуклар ва кисе телефонлар…Къайсын бирисин айтарсан.

Сайтда дагъыстанлыланы да оьзлени айрыча сагьифасы бар. Оланы бирлерини билдиривлерин охуп къарагъанда, кюлеме яда къарсалама тюшеми – билмей къаласан. Гьали шоланы бир нечеси булан сизин де таныш этейим, гьасиллер оьзюгюз чыгъарарсыз.

Гьар кагъыз акъчаны номери бола. Сиз бир сама шогъар тергев бергенмисиз? Бермеген бусагъыз, гьабас этгенсиз. Муна, мисал учун, магьачкъалалы Карим 1888888 номери булангъы 5 минглик акъчаны 5,5 миллион манатгъа сата. Ол билдиривюню тюбюнде берген англатывунда, шо насипли акъча, шону есисине байынма эркин ёллар ачылажакъ деп инандырма къарай. Къызыл тюсдеги кагъыз акъчаны шолай сигьрулу гючю бар буса, не этесен дагъы ону сатывгъа салып деген соравгъа ол жавап къайтарма тийишли гёрмеген.

Гьали гелейик жан-жанываргъа, гьайван-малны, ит-мишикни къояйыкъ, къушлагъа байлавлу билдиривлеге къарайыкъ. Къызылюрт райондан бириси ябушагъан хоразы учун 35 минг манат тилей. Ол оьзюню къушун макътап язгъан кююне къарасанг, батырланы батыры, нече-нече хоразны къачар гьалгъа салгъан. Хоншудагъы Хумторкъали районда сатылагъаны эки керен учуз. Есиси айтагъангъа гёре, хоразына гьали де бир йыл битмесе де, герти гьюнерлерин гёрсетип бажаргъан. Хоншу эки хораз булан ябушгъан, эки де гезик уьст гелген. Тарыкъ буса, шо ябушувлар булангъы видеороликни де бакъдырма бола.

Къушланы хабары чыкъгъан сонг, бирдагъысын эсгерейик. Бир минг манатгъа гёк папагъан сатыла. Ону яхшы янларыны гьакъында айтыла   туруп, папагъан музыкагъа, айрокъда бусурман нашидлеге эпсиз тынглама сюе деп эсгериле.

Эгер де сизин бир-бир пачалыкъ къурумлар булангъы масъалаларыгъыз чечилмей тура буса, къыйналмагъыз, «Авитода» сизге кёмекчилер тез табулажакъ. Мисал учун, Магьачкъалада яшайгъан Марк сизге 25 минг манатгъа, 3-5 гюнню ичинде загранпаспортну гьазир этип, къолугъузгъа тутдуражакъман деп яза. Бары да зат закон ёлу булан этилежек деп де къоша. Тюзюн айтгъанда, законгъа гёре, ватандашлар арзасын ва оьзге тийишли документлерин берген сонг, загранпаспортун бир ай оьтюп ала. Сесленивлеге къарагъанда, ону къуллугъу булан пайдалангъанлар аз тюгюл.

Эгер де сиз 25 минг манатыгъызны къызгъанмай бусагъыз, яшыгъызны гезиксиз пачалыкъ яшлар бавуна да салма боласыз. Тек акъчаны алданокъ бакъдырмагъа герек, сонг бир нече ай къарама тюшежек.

Узун сёзню къысгъасы, мен сизге дагъы да хыйлы къужурлу билдиривлени гьакъында хабарлама болар эдим. Масала, бёрюню тиши – 2500 манат, гийсенг бир де башынг аврумажакъ бёрк – 500 минг манат, сыр чечип, гёнгюнгю алып, эмли сувлар ичиртип, пашман ойларынгны басылтып болагъан Маликаны ва Асиятны «сыр чечивюню» гьар сагьаты – 300 манат ва шолай кёп башгъалары.

Интернет тамаша къурал. О сагъа ишинге байлавлу бир тюрлю пайдалар гелтирегенден къайры, сени булан бир ерде яшайгъанланы хасиятын билмеге де имканлыкъ бере.