Ханпаша Нурадиловну 90 йыллыгъы белгиленди

Эсгерилген жыйында ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, Мычыгъыш Республиканы парламентини председателини заместители Али Абдуллаев, Мычыгъыш Республиканы ва Дагъыстан Республиканы парламентлерини депутатлары, олай да Игитни ювукъ дос-къардашы ва оьзге жаваплы къуллукъчулар ортакъчылыкъ этди.

Оьтгерилген жыйынны Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов ачды ва гелген къонакълагъа разилигин билдирди.

Ону сёзлерине гёре, разиликни йыллар булан оьлчемеге болмай. Шо разилик бизин якълыланы тенгсиз къоччакълыгъына – шоланы арасында Совет Союзну Игити пулемёт взводну командири Ханпаша Нурадиловну алдында баш иегенлик болуп токътай. Ону къоччакълыгъы дав майданларда ва загьмат тылда хыйлыланы ругьландыргъан ва оьз элине гьалал кюйде къуллукъ этивню уьлгюсю болуп токътагъан.

Ону гьакъында шиърулар язылгъан ва йырлар йырлана. Игитни аты онлар булангъы орамлагъа, маданиятны ва билим беривню идараларына къоюлгъан. Огъар эсделиклер салынгъан, олай да Хасавюрт райондагъы бир юртгъа да ону аты берилген. Юбилейни алдында Ханпаша Нурадиловну аты къоюлгъан Хасавюртдагъы маданият къаласында ярашдырыв-янгыртыв ишлер этилген ва Игитни аты къоюлгъан орамгъа асфальт тутулгъан.

«Адамны эсделиги заман булан бир де оьлченмей. Биз игитлерибизни алдында гьар заманда да борчлу кюйде къалажакъбыз. Ханпаша Нурадилов оьзюню ахырынчы ябушувун 220-У деген бийикликде Дон оьзенни ювугъунда оьтгерген. Бизин Игит Мамайтёбеде гёмюлген. СССР-ни Оьр Советини Президиумуну 1943-нчю йылда апрель айны 17-синде къабул этилген указы булан Ханпаша Нурадиловгъа, оьлген сонг Совет Союзну Игити деген ат берилген. Бизин оьсюп гелеген яш наслугъа ачыкъ кёкню ва эркин яшавну савгъат этген игитлерибизге даимлик макътав тийишли. Хасавюрт райондан Совет Союзну 11 Игити чыкъгъан, шоланы арасында Ханпаша Нурадилов да бар», – деп эсгерди районну башчысы.

Шондан сонг Хасавюрт районну военный комиссариатыны бёлюгюню ёлбашчысы Абакар Давутов, ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, олай да ДР-ни Башчысыны янындагъы Тамазаланы советини ортакъчысы Имампаша Чергизбиев, афгъан агьвалатланы ортакъчысы Ханпаша Абдулгьалимов, яшёрюмлени атындан чыгъып сёйлеген Исакъ Исмайылов ва оьзгелери Ханпаша Нурадилов гёрсетген къоччакълыкъны гьакъында эсгерип сёйледи ва Игитни аты бир де унутулмажагъын ташдырды.

 

РИА «Дагестан».

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля