Йыравну тавушун ушатмагъан

 

 

Хив юртдагъы кафелени бирисинде ахшам вакъти ич ишлени ерли бёлюгюню къуллукъчулары ахтарывчуланы касбу байрамын белгилей болгъан. Шатлы мажлисни лап къызгъын вакътисинде кафеге юрт администрацияны башчысы Надир Эфендиев гирип гелген. Янгы къонакъны сагьнада йырлайгъан йыравну тавушу кепине гелмеген ва шо гьакъда огъар тувра бетине айтгъан.

 

Шо заман кафеге жыйылгъанланы арасында эришив башлангъан. Н.Эфендиев оьзюню якълавчулары аз экенни анг­лап, кёмекге инисин ва ону къурдашларын чакъыргъан. Иниси гелгендокъ тапанчасы булан атышыв башлагъан ва полицейскийлени бирисин яралагъан.

Гьали тергевлер юрюлюп тура ва болгъан агьвалатгъа байлавлу уголовный иш ачылгъан.

 

Алав АЛИЕВ.