Йымышакъ кюйде такъсырлагъанда…

Дагъыстанны Оьр суду эки ай алъякъда Ногъай район суд 22 йыллыкъ къызларлы Владимир Григорьянцгъа шарт булан 1,5 йылгъа эркинликден магьрюм этмек деген къарарын гери ургъан  ва уголовный ишге янгыдан къаралажакъ   деп тёре гесген.

Гетген йылны май айы­ны 19-нда ахшам вакъти Краснодардан уьюне Къызларгъа «Мазда» машини булан къайтып гелеген В.Григорьянц Терекли-Мектебге етише туруп, низамны бузуп, алды булан мотоциклны гьайдап барагъан 15 йыллыкъ уланъяшны уруп йыкъгъан. Хатабалагь болгъан  ерге етишген врачлар нечакъы къаст этсе де, бек авур яралангъан 9-нчу класны охувчусун оьлюмден къутгъарып болмагъан.

Озокъда, аманлыкъны къоруйгъан къурумлар шо гюнокъ ахтарывланы башлагъан, тек булай да бары да зат ачыкъ йимик уголовный иш созула туруп, арадан 10 ай гетип, судьяны къолуна тюшген. Ол нечик гьукму чыгъаргъанын биз оьрде эсгерип гетдик.  В.Григорьянц азат этилип, судну залындан  оьзюню адвокаты Сергей Осипов булан бирче чы­гъып гелегенде, оланы эшик алда оьлген яшны атасы къаршылагъан  ва тапанча булан 8 керен атышып, экисине де оьлю яралар салгъан.

Сонг токъташдырылгъан кюйде, В.Григорьянцны атасы алда хыйлы заман Къызлар шагьарны прокуратурасына башчылыкъ этип юрюген. Адвокат С.Осипов буса, шо йылларда ич ишлени Къызлар шагьар бёлюгюнде къуллукъ эте болгъан, олар бир-бирин яхшы таныгъан.

Оьр судну къарарында эсгерилегенге гёре, ерли ахтарывчулар, олагъа къошулуп районну прокуратурасы да уголовный ишге байлавлу тергевлер оьтгерегенде хыйлы кемчилик­леге, законну бузувлагъа ёл берген. Район судну судьясы А.Кулунчаков шо кемчиликлени неге буса да «эс этмеген»  ва айыплы адамны гьатдан озуп йымышакъ кюйде такъсырлагъан. Натижада, бирдагъы эки адамны оьлтюрювюне себеп болуп токътагъан.

 

Алав Алиев.