Ишни осаллашдырма ярамайОьтген жумада Хасавюрт район администрацияны террорчулукъгъа къаршы комиссиясыны (АТК) гезикли жыйыны оьтгерилди. Жыйынны ишинде Дагъыстанны Башчысыны кёмекчиси, шолай республика комиссияны темиркъазыкъ боюндагъы ишлерине къарайгъан вакили Керим Бадрутдинов, районну прокурору Ибрагьим Алибеков, РОВД-ни начальниги Арсланбек Алибеков, оьзге район къурумланы башчылары, дин къуллукъчулар да ортакъчылыкъ этдилер.

______________________________________________________________


Жыйынны ача туруп, Хасавюрт районну башчысы, районну АТК-сыны председатели Жамболат Салавов террорчулукъ яндан бугюнлерде районда гьал яхшы экенни айтды.


− Хасавюрт районда оператив гьал яхшы, шо да − бирликде ич ишлени къуллукъчуларыны ва башгъа иш къурумланы сыкълашып ишлегенини гьасили, − деди ол. − Бу йылны башында, 17-нчи январда, Дагъыстанны АТК-сыны жыйынында бизин районну комиссиясыны ишине яхшы деп къыймат берилди. Шо къыймат бизин дагъы да яхшы ишлеме борчлу эте. Биз етишген оьрлюклерден сююнмей, яшёрюмлени арасындагъы ишлерибизни дагъы да яхшылашдырма герекбиз. Мунча жыйын этгенбиз, мунча яш булан ёлукъгъанбыз деп санавлардан сююнюп турмай, ишни сан янына тергев этме герек. Террорчулукъну алдын алыв ишлени янгы даражагъа гётерме герек. Террорчулукъ ишлер аз буса да, ишни осаллашдырма ярамай.


Ол сёйлевюн давам эте туруп, районну жагьиллерини башгъа пачалыкълардагъы дав агьвалатларда ортакъчылыкъ этегенини алдын алыв − биринчи ва аслу масъала деп гьисап этегенин айтды. Террорчулукъда эс этилинген адамлардан къайры да, Сирияда уланлары дав этеген агьлюлени адамлары, аслу гьалда уьйню уллусу оьлген, тутулгъан яда туснакъгъа тутулуп къайтгъан агьлюлер, оланы яшлары булан да ишлеме гереклиги ачыкъ болду. Шолайланы табилигине тюшген жагьиллер булан иш гёрме герек­лиги ачыкъ бола, тек шо иш ра­йонда бираз акъсайгъаны гьакъда да айтылды. Тыш пачалыкъларда дав агьвалатларда ортакъчылыкъ этегенлени дос-къардашы булан да ёлукъма, терс ёллагъа тюшгенлени парахат яшавгъа къайтармакъны гьайын этме герек. Шо ёлдан бир адам къайтса да, он агьлюню къайгъыдан тайдырабыз. Шо ишге агьлюню, жамиятны, абурлу адамланы, динчилени ва участка инспекторланы къуршама герек.


Керим Бадрутдинов да Хасав­юрт районну террорчулукъгъа къаршы комиссиясыны ишине яхшы къыймат берегенни гьа­къында айтды. Шо биригип этилинген ишлени натижасы экенни де эсгерди. Районну башчысыны пикрусун такрарлай туруп, адамы террорчулукъгъа къошулгъан гьар агьлю булан иш токъталмай юрюлме герекни де ташдырды.


− 2016-нчы йылда бизин ишибиз маълумат къуралланы яхшы къоллавдан башланды, − деди район комиссияны секретары И.Бакиев. – Ерли «Айташ» деген телевидениеде, юртланы имамларын да чакъырып, кёп санавдагъы «дёгерек столлар» оьтгерилди, «Вести Хасавюртовского района» деген муниципал газетни гьар номеринде тюрлю-тюрлю макъа­лалар чыгъып турду. Шолай да, район администрацияны лектор группасы школаларда болуп, яшёрюмлени алдында сёйлеп, олар булан ёлугъувлар оьтгерди. Террорчулукъда ортакъчылыкъ этгенлени агьлюлери булан кёп ёлугъабыз. 2016-нчы йылда шолай ёлугъувлар 352 керен болду. Бу йылны башындан берли де 26 ёлугъув оьтгерип битгенбиз. Шолай да, «Террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы гюнлер» деген гьаракатда Россияны Игити Магьаммат Нюрбагьандовну игитлигине багъышлангъан кёп чаралар оьтгердик.


Спортгъа къарайгъан бёлюкню начальниги Агьмат Исакъов да йылны боюнда яшёрюмлени къоллап этген ярышланы гьа­къында айтды.


Жыйынны жамын чыгъара туруп, Хасавюрт район админист­рацияны башчысы Ж.Салавов терс ёлгъа тюшген гьар жагьил бизин хатабыз деп ишлеме ва ишни дагъы да яхшылашдырмакъ учун биригип иш гёрме герекни гьа­къында айтды. Жы­йында гелеген жыйын болгъанча не ишлер этме гереклиги гьакъда да айтылды.


Автор: Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,


оьз мухбирибиз.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля