ИШИНЕ РАЗИ КЪАЛДЫ

 

– Биз кёп тавукъ сакълайбыз, шону учун да гьар йыл таман болар чакъы ашлыкъ гьазирлейбиз, – дей хозяйствону ёлбашчысы Вазир Боташев. – Оьтген йыл 400 гектаргъа будай ва язбашда 240 гектаргъа гьабижай чачгъанбыз.

Шарип Исмайылович баргъан, ашлыкъ орулагъан авлакъда «Полесье» (Белоруссия) деген комбайн токътавсуз ишлей, арты булан салам тайлагъа къысыла ва авлакъдан тайдырыла.

– Оьзюбюзге таман чакъы салам да къоюп, къалгъанын сатып турабыз, – дей В.Боташев. –Будайны чыгъагъаны яман тюгюл, гьар гектардан 23 центнер ашлыкъ алабыз, 30 центнер алагъан авлакъларыбыз да бар.

Хозяйствону 82 гектар да емиш береген ва 28 гектарда янгы орнатылгъан юзюмлюклери де бар. Гетген йыл 750 тон гелим алынгъан, бу йыл шо санавну артдырма хыял бар. Юзюмлюклер сюрюлген, тюплери тазалангъан ва сугъарылып тура. Гьабижайлыкъланы гёрюп, Ш. Шарипов бек тамаша болду ва шулай гьабижайы булангъы авлакълар республикада дагъы ёкъну билдирди.

Шондан сонг Ш.Шарипов хозяйствону иннырында да болду, онда ашлыкъ сакъланагъан кюйню бек ушатды.

Сонг ол юртдагъы «Татарханов» деген сабанчы хозяйствогъа барды. Хозяйствону ёлбашчысы Телман Татарханов оьзюню гючю булан 2 гектар ерде теплицалар этген. Шонда да памидор оьсдюре.

– Мени памидор оьсюрювде айтардай сынавум ёкъ, – дей Т.Татарханов. – Гетген йыл аз ерге чачып къарагъан эдим. Яхшы гелим алдым. Бу йыл буса къолай ерге чачдым. Гелимге бек разимен. Гюнде 7 тон памидор жыябыз. Эки гюн жыйсакъ, бир машин бола. Шолай 2–3 керен Москвагъа, сонг да Кисловодскиге де йибергенбиз. Мунда гелип алагъанлар да бола. Килосун 40 манатдан беребиз.

 Ш.Шариповгъа мен бир-эки сёз айтмакъны тиледим.

– Хасавюрт – ашлыкъ болдурагъан инг яхшы ва аркъа таявубуз деп гьисап этеген район, – дей ол. – Мунда бары да тармакълар бир йимик яхшы ишлей. Артдагъы йылларда район юрт хозяйство маллар болдурувда гёрмекли натижалагъа етишген. Эгер де республикада гюзлюклени тюшюмлюгю орта гьисапда 20 центнер буса, районда йигирма бешге етише.  Артдагъы 2–3 йылны ичинде янгы техника алып, район гюзлюк ва язлыкъ авлакъларын да генглешдирип тура. Мен бугюн Дагъыстанны Башчысыны тапшурувуна гёре гелгенмен. Районда юрт хозяйство ишлер юрюлеген кюйню бек ушатдым ва сапарымны натижалары булан  Р. Абдулатиповну да таныш этежекмен.

Хасавюрт район оьтген йылда тюз бойдагъы районланы ичинде яшавлукъ ва экономика оьсювде экинчи болду. Ишлер шулай онгайлы юрюлсе,  бу йыл биринчи ерге чыкъма имканлыкълар да бар.

 

Марьям КЪОНАКЪБИЕВА.

Суратда: Ш. Шарипов «Вымпел 2002» деген жамиятны  авлакъларында.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля