Инг сыйлы касбуну вакиллерини байрамы

Къайсыбызны да яшавубузда школа аслу ерни тута. 6-7 йыллар болагъан, гьарпланы да билмейген яшны 10 йылны ичинде англавлу, тарбиялы ва оьр охув ожакълагъа тюшме болар даражада билимли этип гьазирлемек учун муаллимлер кёп къыйын тёгелер.

 

Школада яшны хасияты токъташдырыла, оьзюне инаныву арта, анг­лаву генглеше. Шоланы барысын да яш муаллимден ала. Муаллим яшны он йылгъы мезгилинде аслу ва ювукъ адамы болуп токътай. Охуп кёп йыллар гетсе де, сав оьмюрю яшлар билим берген муаллимлерин уллу иссилик булан эсине алып яшайлар. Неге тюгюл муаллим гьар заманда да янында болгъан, соравларына жаваплар ва шону булан бирге юрегини иссилигин де берген.

Муаллимни касбусу инг тарыкълы ва аслу касбу, ону башгъалары булан тенглешдирме болмай. Муаллим абур да, сый да тийишли адам. Шо касбуну ишин де, яшланы да сюеген адам тюгюл эсе дагъы гиши юрютме болмай. Оланы кёп сююп танглагъан ишине берилгенлиги – барыбыз учун да уьлгю болма герек.

Муаллимлени бютюндюнья байрамы 5-нчи октябрде 1994-нчю  йылда ЮНЕСКО-ну тапшурувуна гёре оьтгерилме башлагъан ва муаллимлени къыйынлы, тек инг де тарыкълы ишине тергевню бакъдырмакъ учун чакъырыв этилинген. Шону 100 пачалыкъ къабул этген.

Россияда буса 5-нчи октябр пачалыкъ оьлчевдеги ва сююмлю байрамланы бириси, неге тюгюл гьар яшны гележек яшавуна тарыкъ болар билимни де, тарбияны да ата-анасы булан бирге муаллимлер де бере. Артдагъы вакътиде муаллимлени гьайы этиле, тек гьали де толу кюйде болуп битмеген. Шогъар да къарамай олар оьзлени ишине намуслу кюйде янаша. Оланы иши гьюрметли ва тарыкълы экенни англайлар.

Гьюрметли муаллимлер! Сизин барыгъызны да сыйлы байрамыгъыз булан гьакъ юрекден къутлайбыз, насип, оьрлюк, чыдамлыкъ ва савлукъ ёрайбыз! Сиз билим берген яшлар оьрлюклеге етишип ата-анасын да ва сизин де сююндюрюп турсунлар!!!

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.