Имканлыкълар ахтарыла

Дагъыстан Россияда оьзтёрече табиат байлыкълары, къонакълагъа макътавлу мердешлени ругьунда рагьмулу кюйде янашагъан ватандашлары булан аян болгъан. Айтмагъа сюегенибиз, туризмни оьсдюрювге ерли имканлыкълар да болушлукъ эте. Бу йылны биринчи яртысында бизин республикабыз 750 мингден де кёп туристлени къабул этгени де шону ачыкъ этип гёрсете.


 
Туризмни имканлыкъларын генг кюйде пайдаландырывда байлыкъ-ларыбызны гьакъында гьар тюрлю тарихи маълуматланы аянлашдырыв да − гележек учун агьамиятлы масъала.

Уьлкебизни география жамиятыны оьлчевюнде яшавгъа чыгъарылагъан проектни оьлчевюнде бизин республикабызгъа алим ахтарывчулар, суратчылар, язывчулар, журналистлер кёп гелегени де тергевню тарта.

– Россияны география жамиятыны Дагъыс­танда иш гёреген бёлюгю булан байлавлукъда туризмни оьсдюрювге чаралар этиле ва асувлу ёллар танглана, – дей ДР-ни табиат байлыкъларыны ва экология министрини къуллукъларын заманлыкъгъа кютеген Александр Зимин. – Бугюнлерде бизин регионгъа ишчи сапары булан къонакълай гелген аты савлай элге белгили суратчы-документалист Валерий Масейкин булан оьтгерилеген чаралар да шону исбат эте.