Ихтиярларыбызны якълайыкъ

– Профсоюзлар учун май айны 1-и загьмат булан машгъул болагъан адамланы арасында бирлешивню гёрсетеген халкъара гюн гьисапда белгили. Бу йыл шо байрам дюньядагъы 140 уьлкеде белгилене. Профсоюз бирлешивлени мердешлерин узата, ихтиярларыбызны якълай ва борчларыбызны кюте туруп, Дагъыстанны профсоюзлары май айны 1-нде Бютюнроссия акцияда ортакъчылыкъ этежек, – деди Дагъыстан Республиканы профсоюз къурумларыны бирлешивюню ёлбашчысы Абдулла Магьамматов.

Ол шо гьаракат митинг къайдада оьтгерилежекни гьакъында да маълумат берди. Шо агьвалатда ишчи халкъны жамият ва загьмат якъдан ихтиярларын якъламакъ, экономика якъдан тувулунагъан соравланы арагъа чыгъармакъ аслу масъалалардан болуп токътажакъ. Олай демек, ишчи халкъгъа тийишли алапа тёлемек, оланы ишге къуршамакъ, ишлейген адамланы ихтиярларын яшавгъа чыгъармакъ болуп токътай. Профсоюзланы пикрусуна гёре, Дагъыстан ишлейген адамгъа тийишли гьакъ тёленмейген регион санала. Санавлар гёрсетеген кюйде, уьлкеде орта алапаны къадары 30 мингден де оьте, Дагъыстанда буса шо санав 17 мингге гьаран етише.

Ёлугъувну вакътисинде оьзге масъалалар да арагъа чыкъды. Мисал учун, дагъыстанлыланы кёбюсю (айрокъда жагьил ватандашлар) иш тапмакъ учун оьзге регионлагъа ва ондан тышгъа чыгъып гете. Тек тышдан бизге ишлемеге гелеген оьзге пачалыкъланы ватандашларыны санаву артса тюгюл, кемимей. Шо якъдан алгъанда, профсоюзлар шо масъалагъа жавап береген тийишли гьакимлик къурумлардан биринчилей ишчи ерлеге ерли халкъны къуршамакъны талап эте.

Прес-конференцияны ахырында Абдулла Магьамматов бары да ишчи халкъны етишип гелеген байрамлар булан къутлады ва май айны 1-нде Авар театрны алдында оьтгерилежек митингде ортакъчылыкъ этмеге чакъырды.

Б. Оьлмесова.