«Игитлени заманы»

Россияны Президенти Владимир Путинни сиптечилиги булан «Игитлени заманы» деген программа къабул этилинген. Шогъар гёре, хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлер ва ветеранлар бир касбу алмакъ учун арза берме бола.

– Олар гьаракатда ортакъчылыкъ этивю булан янаша уьлкени инг де айтылгъан охув ожакъларында оьр билим яда бир ватандаш касбу алма болажакъ – дей В.Путин оьзюню бир лакъырлашывунда. – Оьр билими барлар буса, экинчи оьр билимин алмакъ учун академияларда гьавайын охужакълар. Оьзлени алдына салынгъан борчланы жанын-къанын аямай кютгенлер, – бизин гележегибиз. Шолар ватандаш борчун да шолай намуслу кюйде кютежекге шеклик этмейбиз.

Маълумат агентлик­лери билдиреген кюйде, эсгерилген программа «Сенеж» деген Россияны Президентини янындагъы халкъ хозяйство ва пачалыкъ къуллукъ академияда (РАНХиГС) яшавгъа чыгъарылажакъ.

Шо программа булан охумакъ учун не талаплар бар деген соравгъа да жавап бар. Биринчиси, шо адам Россияны ватандашы болма герек, сонг да оьр билимли ва адамлар булан ёлбашчы болуп ишлеген, жинаятчы ишде ортакъчылыкъ этмеген адам да болма герек.

Эгер де охума сюеген адам къысматын асгер булан байлама сюе буса, ол башгъа программа булан охуй, гьакимлик ёлдагъы­лагъа буса яшавлукъ масъа­лалагъа, финанс ишлеге аслу тергев берип охутулажакъ.

– Бизге хас асгер гьаракатны ортакъчыларындан инамлы, инг яхшы ва сайламлыларын тапма герек, олар тергелген, элине берилгенлигин дав майданда гёрсетген, лайыкълы адамлар, – дей В.Путин. – «Игитлени заманы» деген программа «Россияны алдынлылары» деген проект­ни къайдасында юрюлме тарыкъ. Оланы насигьатчылары болуп Россияны Гьукуматы, Президентни Администрациясы, федерал министерликдегилер болажакъ. Элибиз уллу, халкъыбыз да кёп, пагьмулуларыбыз дагъы да артыкъ. Шоланы арасында къыйынлы агьвалатларда ортакъчылыкъ этеген ва эли учун жанын берме гьазирлер де бар.

Президентни программасындан таба охума сюегенлени санаву 44 мингден де артыкъ болгъан. Президент булангъы ёлугъувгъа шолардан сайлангъан 83 асгерчи гелген, шолардан 20 адам – Россияны Игитлери.

Арадан кёп заман да гетмей, гьакимиятларда ва пачалыкъ къуллукъларда бугюн охума башлагъанланы гёрме де боларбыз. Шоланы арасында Россияны Игитлери, эки къумукъ улан старший лейтенант Темирлан Абуталимов ва полковник Залибек Умавов бары да юреклени оьр эте.