Харж булан кёмек этиле…

 

 

Бизин республикабызны шагьарларында ва юртларында артдагъы йылларда къоллавчуланы агьамиятлы яшавлукъ-коммунал къуллукъ-ларын кютювню даражасы рази къалдырмай. Озокъда, шогъар байлавлу болуп айлана ягъыбызда чакъда-чакъда къыставуллу гьаллар да тувулуна.

Шо гьакъда ДР-ни Башчысы Сергей Меликов гьали-гьалилерде Москвада РФ-ни Президенти Владимир Путин ва Федерал Жыйыныны Председатели Валентина Матвиенко булангъы ишчи ёлугъувуну барышында тувулунгъан къыйынлы гьаллагъа байлавлу толу кюйде баянлыкъ берди.

Оьзюню Дагъыстангъа къайтывунда, Сергей Алимович респуб-ликабызны маълумат къуралларына да эсгерилген масъалагъа гёре  оьз пикруларын малим этди.

 

– 2024-2026-нчы йыллагъа бизин регионну электрик хозяйствосун янгыртмакъ учун федерал бюджетден 9 миллиард манатны оьлчевюнде харжлар гёрсетилежегине  умут этилине, – деди ол. – Республикабызны электрик хозяйствосунда, умуми кюйде алгъанда, бютюнлей ЖКХ тарма­гъында толу кюйде ярашдырыв-янгыртыв ишлени оьтгермесе разисизлик­лени алдын алмагъа бажарылмайгъаны англашыла.

Дагъыстанны электрик хозяйствосундагъы кемчиликлени ёрукълашдыр-макъ учун 2023-нчю йылгъа къышны алдында дагъы да къошум гьисапда 1,7 миллиард манат харж гёрсетилгени гьакъда айрыча эсгермеге герек. Шону 1,2 миллиарды федерал бюджетден ва къалгъан 500 миллиону «Россети» деген акционер жамиятны янындан гёрсетилинген.

Дагъыстанны Башчысы эсгерген кюйде, гертиден де, электрик энергия булан къоллавчуланы толу кюйде таъмин этив къысгъа болжалны ичинде ёрукъгъа тюшежек деп айтмагъа бажарылмай. Агьамиятлы тармакъда тувулунгъан къыйынлы гьалланы ёрукълашдырывгъа байлавлу болуп оьтгерилеген ишлени сан янына аслу тергев бакъдырылажакъ. Къоллавчулагъа да, алгъасавлукъгъа ёл бермей, этилинеген кёмекни тийишли даражада къыйматлап бажарса, озокъда, гележек учун асувлу болажакъ.

 

Къ. КЪАЗАКЪМУРАЗАЕВ.