Гюзлюклени чачыв къыставуллу юрюле

 

 

Къаягент район республиканы агрокомплексинде гёрмекли ерни тута. Аслу тармакъ юзюмчюлюк булан мунда авлакъчылыкъ, гьайванчылыкъ да йыл сайын оьсе ва генглеше. Натижада савлай иш йылны боюнда бир компания тамамланып битгенчеге оьзге компаниялар башлана. Бугюнлерде районну пачалыкъ унитар предприятиелеринде, сабанчы-фермер хозяйстволарда, далапчыланы арасында гюзлюклени чачыв къыставлу оьтгерилип тура.

 

«Къаягент УСХ» деген муниципал предприятиени ёлбашчысы Абдулбасыр Къадиевни айтывуна гёре бу йыл  районну авлакъларыны 4000 гектарына гюзлюклер чачылажакъ. Октябрни 23-не шоланы 2146 гектары сюрюлген, 1330 гектарда гюзлюклер чачылып битген.  Амма бу санавлар жаваплы компания бек аста юрюйгенин англата. Бугюнге авлакъланы янгыз 33 проценти тюгюл къолланмагъан.

Районну гьава шартларына гёре гюзлюклер чачыв компания сентябр­ни 20-сындан октябрни 15-ши болгъунчагъа оьтгерилмеге тарыкъ,- дей Абдулбасыр Абдурашитович. – Шулай гьал бизин, озокъда къайнашдыра. Тек бу ишде алдынлылар да ёкъ тюгюл. Артдагъы йыллар «Каспий» ва ­«Оьтемиш» совхозланы загьмат коллективлери даим алда бара.

Бизин телефон зенги­бизни гётерген «Оьтемиш» деген пачалыкъ унитар предприятиени директору Арсланали Ибрагьимов къуванчлы информация берди: хозяйствону авлакъчылары гюзлюклер чачыв компанияны уьстюнлю тамамлагъанлар. 2023-нчю иш йылда оьтемишлилер 550 гектарда гюзлюклер чачмагъа бажаргъан. Директор булангъы лакъырыбызда биз оьтемишли авлакъчылар бу гёрсетивлер булан токътамажагъын англадыкъ. Юртдагъы сабанчы хозяйстволар, далапчылар дагъы да 650 гектаргъа будай бюртюклер чачажа­гъын билдик. «Шоланы 350 гектары чачылып да битген», деди бизге Арсланали Къурбаналиевич.

«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприя­тиени авлакъларында да иш къайнай. Хозяйствону баш агроному Илмутдин Шихалиев сынавлу касбучу, авлакъ ишлени юрютегени кёп йыллар бола. «Бу йыл биз гюзлюклени 600 гектарда чачмагъа къастыбыз бар,– деди ол. – Тек, ишлерибиз аста юрюйгени гьалеклендире, себеплери белгили, оланы алдын алажакъбыз. Къалгъан гюнлерде хозяйство гьаракатын артдырмагъа герек  болажакъ».

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ.