Гёнгюн де буза,  уьй алатларын да

Энергетика гючлер яшавлукъ-экономика масъалаланы ёрукълашдырывда лап да агьамиятлы тармакъ. Тек не этерсен, артдагъы йылларда бизин республикабызда къоллавчуланы яшавлукъ-коммунал къуллукъларын кютювде кемчиликлер йиберилегени айлана ягъыбызда къыставуллу гьалланы тувдура.

Дагъысын айтмай къойсакъ да, арт вакътилерде къоллавчуланы электрик гюч булан таъмин этивге байлавлу разисизиликлер кёп бола барагъаны теренден ойлашмагъа ва алгъасавлу кюйде чаралар гёрмеге борчлу эте.

Бугюнлерде Магьачкъалада журналистлени уьюнде ДР-ни энергетика ва тарифлер министри Марат Шихалиевни ортакъчылыгъы булан оьтгерилген  прес-конференция республикабыздагъы энергия объектлени бугюнгю къыйынлы гьалына ва шо шону алдын алывну масаъалаларына багъышлангъан эди.

– Тюзюн айтмагъа герек, бизин республикабызда энергетика комплексини объектлерини пайдаландырыв  йыл сайын артып турагъан талапланы толу кюйде яшавгъа чыгъармагъа имканлыкъ бермей, – деди оьзюню баянында Марат Шихалиев. – Ярыкълар сёне-къайта туруп, озокъда,  къуллукъланы даражасы тёбенлешегени разисизликлени артдыра. Шону себеплери де башгъа-башгъа. Уьстде де эсгерилгени йимик,  электирк гюч береген къуралланы эсгиленип болжаллары битгени бир, талаплар артып тербейгени эки. Уьстевюне, бизин республикабызда 12 минг есилери токъташдырылмагъан объект гьисапгъа алынгъан. Шоланы  11 мингин «Россети Северный-Кавказ» деген компанияны еслигине алмакъ учун суддан таба къарарлар чыгъарылгъаны гьакъда да айрыча эсгермеге герек. Республикабызгъа федерал бюджетден ва бюджетде тюгюл къурумлардан да  электрик ток булан къоллавчуланы тетиксиз толу кюйде таъмин этмек учун ломай харжлар айырыла.

Ёкъдан умут да къолай деген кюйде, бизге де гележекде ккъоллавчулар электрик токдан толу кюйде таъмин этилежегине ва ярыкълар яна-сёне туруп, гёнгюлсюз этмежегине инанмакъ къала. Неге  тюгюл де, бу йыл  янгыз июл-август айланы ичинде республикабызны мунципал къурулувларында 450 керен ярыкълар къайтгъан гезиклер гьисапгъа алынгъан.

Республикабызны тахшагьарындагъы гьал башгъа. Къоллавчуланы арасында къыставуллу гьаллар чакъда-чакъда не саялы тувулуна? Белгили болгъан кюйде, артдагъы йылларда Магьачкъалада генг кюйде къурулушлар юрюле, тек не этерсен, къурувчу компаниялар электрик токгъа башалман кюйде къошула. Уьстевюне, гьалиги заманда тахшагьарыбызда тезде пайдаландырывгъа берилген 300 минг адамны орнуна яшавлукъ-коммунал къуллукълардан, жамият транспортдан 300 минг адамны орнуна  1 миллионгъа ювукъ адам пайдалана. Бугюнлерде Россияны ахтарыв комитети Магьачкъаладагъы къыставуллу гьалланы айрыча тергевге алгъаны гележек учун инамлыкъны тувдура.

 

Къарамагьаммат Къараев.