Гележеги бар кочап

Буйнакск районну Тёбенкъазаныш юртунда эжел заманлардан берли къайратлы загьмат тёгюп, юрт, район, республика агьамияты булангъы пайдалы жамият ишлеге жагь кюйде къуршалып, оьз юртуну,элини абурун-сыйын сакълап, гётерип чалышагъанлар аз тюгюл. Яшавну къайсы тюрлю тармагъын ахтарып, алып гёзден гечирип къарасанг да, республикагъа ва ондан тышгъа да белгили ишлер этген юртлуланы атларын билме бажарыла.

Агьлюсю Баммат чакъсыз авруп дюньядан эрте гетгенден сонг оьз гючю-къасты булан алты авлетни оьсдюрюп, аякъгъа миндирип, уьйлендирип 90 йыллагъа ювукъ заман яшавлукъ этип тургъан Шугьайибова Ажий-аба бютюн оьмюрюн юртлуларына гьалал кюйде къуллукъ эте туруп оьтгерген. Уллу агьлюсюню намусларын толу кюйде бойнуна алып яшавгъа чыгъарагъандан къайры да, ол юрт жамиятны кёп тюрлю жаваплы тапшурувларын да кюте гелген.

Ажий-абаны халкъ арада багъывчулукъ-эмчилик мердешлени терен билегенлиги ва тайышывсуз кюйде юрютегенлиги юртдан тышдагъылагъа да айтылып тургъан.Бу татывлу агьлюден къалгъан уллу тухумну вакиллери муна бугюнлерде де ягь – намусун сакълап, юртгъа-элге пайда гелтирип яшавлукъ этелер.

Шугьайибов Бамматны ва Ажий-абаны ортанчы уланы Гьажи бютюн оьмюрюн колхоз-совхозда тракторну ишлете, комбайнёр гьайдай, ашлыкъ къайтара туруп оьтгерген. Агьлюсю Жагьбат буса яшавун къуш ва мебель фабриклерде загьмат тёге туруп гечинди. Олардан къалгъан авлетлер, гьатта оланы кёп санавдагъы яшлары да яшавлукъ борчларын гьеч ким сёз тапма болмас кепде юрютюп туралар. Бирлери асгер бёлюклерде къуллукъ эте туруп ватанны алдындагъы бор­чун оьр даражада кю­тюп юрюй, башгъалары гьйван-мал сакълай, уьчюн­­чюлери де гьар тюрлю тармакъларда пайда гелтирип чалышалар.

Шугьайибов Бамматны ва агьлюсю Сынаханумну лап гиччи, дёртюнчю авлети Агьмат Шугьайибов 2005-нчи йыл тувгъан. Юртдагъы биринчи школа-лицейге охума юрюме башлагъан. Тенгли яшлар булан бирге ойнап, чабып, атылып, ябушуп турма гьасирет Агьмат, школа чагъынданокъ тутушуп ябушув булан иштагьлана. Агьматны бу жура ябушувгъа гьаваслыгъын эслеген муаллим ва тренер Жамалутдин Закарьяев огъар оьзюню секциясына юрюмекни таклиф эте. Шолайлыкъда, 9-нчу классда охуй туруп, Агьмат Шугьайибов Дагъыс­танда юрюлген зоналыкъ ярышларда 1-нчи ерни къазанма бажара.

Ягъадан тергеп туруп Агьматны ябушма тавакеллигин эс этген, нечесе дюнья ва олимпия чемпионланы гьазирлеген белгили тренер Иманмурза Алиев ону Магьачкъала шагьарда «Динамо» деген спорт клубда тутушуп ябушув булан машгъул болма чакъыргъан.

Шо гюн-бугюн Агьмат Шугьайибовну къысматы тутушуп ябушувну яшыртгъын сырларын уьйренивге, гьар гюнлюк гьаракатында шо гьюнерлерин беклешдирип, бажарывлулугъун тасдыкъ этив булан тыгъыс кюйде байлана. Шолайлыкъда, Москва областда ва Центральный Федерал округда тутушуп ябушувдан юрюлген бир-нече ярышларда 110 кило авурлугъу булангъы Агьмат 125 кило гелегенлени арасында тартышып бир-нече керенлер алдынлы ерге ес де бола.

2023-нчю йылны апрел айында Агьмат Шугьайи­бов Якутск шагьарда 21 йылгъа ерлиги чагъындагъы оьрюм яшланы арасында юрюлген Россияны чемпионатында 125 кило авурлукъда ябушма чыгъып, башлапгъы дёрт де тутушувну шексиз кюйде утуп, финалгъа чыгъа. Финалда олимпия оюнланы спорт школасыны атындан ябу­шагъан 17 йыллыкъ Агьматгъа оьзюнден эки йылгъа уллу, сынаву да кёп дагъыс­танлы кочап Сайид-Гьасан Агьматов булан тартышма тюше. Буса да Агьмат Шугьайи­бов ябушувну биринчи бёлюгюн 1:1 санав булан тамамлай, экинчи тутушувда ол онг къолуну бувуну бек яман авуртгъанына да къарамайлы, ёлугъувну 3:2 санав булан тамамлама борчлу бола. Оьрюм яшланы арасында юрюлген биринчи уллу ярышларда финалгъа чыгъып, ябушув усталыгъыны бары да янларын малим этме ва гюмюш медалгъа ес болма бажаргъанлыкъ – спортну устасына кандидат, 17 йыллыкъ чагъындагъы Агьмат Шугьайибовну тутушуп ябушувну тармагъында яхшы гележеги барны гёрсетеген инамлы далил болуп токътай.

Гелигиз, биз де огъар юрегине тутгъан яхшы муратларына етишип, ата-анасын, юртлуларын ва дос-къардашларын, тренерлерин сююндюре , оьсюп гелеген яш наслулагъа буса яхшы ягъындан уьлгю гёрсете туруп яшамакъны ёрайыкълар.