Гьайванчылыкъны аманлыгъына кёмек эте

• 31-нчи август – ветеринар къуллукъчуну гюню

Гьайванчылыкъны аманлыгъына кёмек эте

Адам-инсанлар эс тапгъанлы, оьз пайдасын ойлашып, гьайван-чылыкъ булан машгъул болмагъа токъташгъаны гьакъда белгили. Озокъда, адамлар йимик, гьайванлар да савлукъ булан аманлыкъда оьсмеге герек. Шону учун гьайван-мал ва оьзге жанлар, къушлар этден-бутдан тюшмесин учун тийишли ветеринар ва зоотехник къуллукъ-ларындан таъмин этилинмесе бажарылмай.

Алдын заманлардан тутуп, Египетде, Грецияда, Индияда ва Италияда гьар тюрлю гьайванланы, жанланы, къушланы оьзюне ий этип, уьйлеринде, къалаларында ва аранларында сакъламагъа уйрете. Бара-бара уьй гьайванланы аманлыгъы учун Францияда, Англияда ва оьзге пачалыкъларда хас къуллукълары яратылына ва иш гёрмеге башлай.
Ветеринарланы биринчи школасы Францияда ХУ-нчи Людовик пачаны заманында ачыла…

Россияда ветеринар къуллукълар биринчилерден болуп башлап Москвада, сонг буса Санкт-Петербургда яратылына. Арадан заман гете туруп, Харьковда, Великие Луки ва оьзге шагьарларда да ветеринар къуллукълар ишлемеге башлай…

Гьалиги заманда бизин уьлкебизде ветеринар касбучулар оьзге юрт хозяйство къуллукъчулар булан янаша пачалыкъны ва халкъны сурсат аманлыгъын болдурувгъа лайыкълы къошумун гёрсете. Демек, гьайван-чылыкъны аманлыгъына ва оьсювюне кёмек эте.

Алдан берли адатлангъан кюйде, гьали де гьайван докторланы касбу байрамы Россияда айрыча шатлыкъны шартларында оьтгериле. Алим ахтарывчуланы ва юрт хозяйство тармакъда чалышагъан касбучуланы бирлешген илму-сынав конференцияларында ветеринар ишлерде етишилген уьстюнлюклер гёзден гечириле ва гьакълашывланы натижасында гележекге байлавлу жаваплы борчлар къабул этилине.

– Бизин аграр республикабызда гьайванчылыкъ тармакъ – оьсювню ёлунда, – деди, республикабызны ветеринар къуллукъларыны касбучуларын къутлай туруп, ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министри Мухтарбий Ажеков. – Дагъысын айтмагъанда, гьалиги заманда Дагъыстанда сакъланагъан къой ва эчки малланы умуми санаву 6 миллионлагъа ювукълашгъан, 1 миллионгъа ювукъ къара тувар сакълана. Шоланы аманлыгъы учун юрюлеген гьаракатда алда йимик гьали де гьайванланы агьамиятлы тармакъгъа лайыкъ­лы кёмеги тиегени гьакъда да айрыча эсгермеге тюше. Бизге де бугюнлерде гьайван докторлагъа ва оьзге юрт хозяйство къуллукъчулагъа касбу байрамы булан гьакъ юрекден къутлай туруп, гележекде де савлукъ булан аманлыкъ ёрамакъ къала.