Гьасиллер чыгъарылды

Алдагъы гюнлерде Россияны ФСБ-сини директоруну заместители  террорчулукъну алдын алывгъа  къарайгъан милли комитетини аппаратыны ёлбашчысы Игорь Сироткин генгеш оьтгерди. Шо генгешде бизин республиканы гьакимлик къурумларыны террорчулукъну алдын алывгъа байлавлу оьтген йылда юрютген ишини гьасиллери чыгъарылды ва шо тармакъда артгъа салынмай яшавгъа чыкъмагъа тюшеген гьаракат арагъа салынып ойлашылды.  

 

Дослукъну уьюнде юрюлген эс, герилген ­генгешни ишинде бир-бир федерал министерликлерини ва ведомстволарыны,  бизин республиканы гьакимлик къурум-ларыны жаваплы къуллукъчулары, террорчулукъну алдын алыв комиссиясыны вакиллери ортакъчылыкъ этдилер.

Генгеш башлангъанча Игорь Сироткин бир алдын  бизин республиканы  жамият  бирлешивлерине къуршалгъанланы сиптечилиги булан  гьазирленген выставкагъа къарап чыкъды. Шону булан бирге,  яшланы ва яшёрюмлени бирлешивлерини вакиллери булан да къатнады.

Генгешни барышында Игорь Сироткин террорчулукъну алдын алывгъа байлавлу бизин  республикала шайлы иш этилип турагъанын эсгерип сёйледи.  Шондан къайры да, шагьарларда ва юртларда ватандашланы, айрыча алгъанда торайып гелеген наслуну вакиллерини арасында террорчулукъну ва миллетчиликни пикруларын яйылывну токътатмакъ учун  юрюлеген ишни камиллешдирмеге тюшегени гьакъда айтды.

Дагъыстаны Башчысыны ойчусу,  бизин республиканы террорчулукъну алдын алывгъа къарайгъан комиссиясыны жаваплы секретары Далгьат Фейзуллаев гьакимлик къурумлары булан юрютеген гьаракатны гьакъында генг кюйде маълумат берди. Бизин республикада  террорчулукъну алдын алывгъа байлавлу къабул этилген умуми планы булан белгиленген ишлени малим этди.

ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Муслим Телеякъавов оьзюню гезигинде бизин республикада 1999-нчу йылда жинаятчы халкъара уьюрлери дагъытылгъаныны 25 йыллыгъына  багъышлангъан гьаракатланы ёругъу  белгилен-генин билдирди. Ону сёзлерине гёре, шо къайгъылы агьвалатланы, олай да Украинада юрюлеген хас асгер гьаракатны ортакъчылырын чакъырып, кёп санавда ёлугъувлар, выставкалар, конференциялар, спартакиадалар ва оьзге тюрлю чаралар оьтгерилмеге гёз алгъа тутулгъан. Бугюнлерде бизин республикада террорчулукъну алдын алывгъа багъышлангъан чебер фильм де чыгъарылып тура.

Генгешни ахырында муниципал къурулувда топлангъан сынавгъа тергев берилди, жаваплы къуллукъчулар ювукъда кютмеге тюшеген тапшурувлар да белгили этилди.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля