Гьаракатына гёре берекети де бар

 Къызылюрт шагьардагъы «Югспецстройэнергомонтаж» деген акционер жамиятыны генеральный директору Гьажи Бадрутдинович Биярслановну танымайгъан адам ёкъ десе, дурус болур. Ол ёлбашчылыкъ этеген предприятие оьзю де шагьаргъа гирип гелеген ерде, уллу ёлну ягъасында ерлешген.

Гьажи Биярсланов 1964-нчю йыл Буйнакск районну Капиркъумукъ юртунда тувгъан. Ата юртундагъы орта школаны битдирген сонг, яш улан темир ёл транспортну Днепропетровск шагьарда ерлешген техникумуна охума тюше. Гьажи билимин артдырмакъ ва камиллешдирмек учун Ростов шагьарда ерлешген темир ёл транспорт учун инженерлер гьазирлейген оьр охув ожакъда билим алывун давам эте.

Оьр охув ожакъда охувун уьстюнлю кюйде тамамлагъан сонг ол сайлагъан касбусуна гёре темир ёлну Темиркъазыкъ-Кавказ бёлюгюню «Махачкала – сортировочная» деген станциясында старший инженер болуп загьмат ёлун узата.

1997-нчи йыл Гьажи Биярсланов Москва шагьарда ерлешген ихтиярланы ва далапчылыкъны  институтун да тамамлап, юристни касбусуна да ес бола. Сонг коммерция конт­рактлагъа гёре этилген дыгъарлар  булан Польша, Германия, Голландия ва Италия йимик тыш пачалыкъларда ишлей.

Заман гете туруп Гьажи Бадрутдинович тувгъан ва оьсген элине къайта ва «Каспий СГЭМ» деген  жамиятны генеральный директоруну заместители этилип белгилене.

«Югспецстройэнергомонтаж» деген жамиятгъа буса  ол 2009-нчу йылдан берли ёлбашчылыкъ эте. Бузулуп, дам-дагъыры чыкъгъан промышленный идараны ол янгыдан аякъгъа тургъузма бажара. Озокъда, заманлар нечакъы къыйынлы болуп  гелсе де, Гьажи Биярсланов бюдюремей, оьзюню къурумчулукъ хасиятын ва пагьмусун къоллап, предприятиени ишин мукъаятлы ва тындырыкълы кюйде онгара ва ишчилени даим ал сыдырада болуп чалышмагъа ругьландыра. Айтагъаным, мунда йимик уллу ва четим темир конструкциялар ва алатлар чыгъарагъан предприятие ювукъ арада ёкъ десем де, дурус болур.

Гьажи Бадрутдиновични ёлбашчылыгъыны тюбюнде бирлешген ва сыкълашгъан коллектив бир аз заманны ичинде оьзюн яхшы янындан гёрсетмеге де, танытмагъа да бажарды. Айтагъаным, ол иш ерлер булан да кёп къадарда касбучу адамланы таъмин этген ва олагъа тийишли болагъан даражада алапаларын да артдыргъан. Энни мунда кёпюрлер, денгиз портлар, аэропортлар ва гидроэлектрик станциялар учун темир конструкциялар жыялар.

Чинкдеси,  бу предприятиеде чыгъарылагъан четим къурулушлу маллар янгыз Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да белгили. Артдагъы вакътиде хоншудагъы Мычыгъыш Республикасында къурулагъан янгы кёпюрлерде, кёбюсю гьалда «Югспецстройэнергомонтаж» деген акционер жамиятыны конструкциялары пайдаландырыла.

Гьажи Биярсланов оьзю­ню билимлерин ва сынавун тюзевлю къоллап,  производство ишлени янгырт­магъа бажаргъан. Ол шагьарда оьтгерилеген бары да чараланы гьаракатчы ортакъчысы. Инсанлагъа кёмек этив, олагъа рагьмулу янашып къолун узатыв да — ону асил ва яхшы хасиятларыны бириси.

Бираз алдын мунда ДР-ни Муфтиятыны вакиллери де къонакълай гелген эди. Тюзюн айтмагъа герек, «Югспецстройэнергомонтаж» деген жамиятыны коллективи Иса пайхаммарны атын юрютеген ругь-ярыкъландырыв центрны къурулушуну аслам пайын­ оьз бойнуна алгъан. Гьажи Биярсланов Магьачкъала ва Каспийск шагьарланы арасында 26 гектар чакъы майдандагъы ишлени гьакъында айта туруп, олар гёрсетилген болжалдан артда къалмай, созулмай юрюлегенин ва толу кюйде битежегин гертилеп юрюй.

Гьажи ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты да дюр. Шагьар Жыйынны депутатларыны гезикли сессиясында огъар «Къызылюрт шагьарны гьюрметли ватандашы» деген атны бермекни масъаласына да къаралгъан. Жыйын­ны депутатлары шо масъаланы бир гёнгюлден якълагъан ва Гьажи Биярслановгъа шо  атны бермекни арив гёргенлер.

Гьажи яшёрюмлер булангъы ёлугъувларда кёп сююп, жанлы кюйде ортакъчылыкь эте. Совет Союзну Игити Юсуп Акаев­ни аты къоюлгъан Къызылюрт шагьарда ерлешген 1 номерли гимназияда 10-нчу класны охувчулары булан «Лап да тарыкълы лакъыр»  деген ачыкъ дарс юрюлдю. Онда Гьажи Биярсланов гележек наслуну патриот ругьда тарбиялав ишге оьз къошумун эте туруп, Игит Юсуп Акаев гёрсетген къоччакълыкъны гьакъында тёкмей-чачмай хабарлады ва охувчуланы шолай адамларыбыздан уьлгю алмагъа чакъырды.

Гьажи Биярсланов Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатдагъылагъа этеген кёмеклери саялы да медаль булан савгъатлангъан.

Бираз алдын «Югспецстройэнергомонтаж» деген темир конструкциялар  жыягъан жамиятыны янында шайлы жанланыв гьис этиле эди. 2022-нчи йылда ачылып иш гёрме башлагъан «ZA Родину»  деген инсаплыкъны фондуну чалышывун да Гьажи Биярсланов бойнуна алгъан ва ким-ким де сукъланардай арив юрютюп тура.

Афгъан давда ортакъчылыкъ этген ветеранлар, Россияны янгы регионла­рында къуллукъ этеген асгерчилеге гуманитар кёмекни етишдиргенде, Донецк, Луганск, Мариуполь, Мелитополь шагьарларда ва «Азовсталь» деген заводну янында ашамлыкъ продукталар булан бирге «ЮГ-СГЭМ»-ни атрибутикасын ва Уллу Уьстюнлюкню ал байрагъын тапшургъан.

Шо гюнден берли, Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген 100-ден де къолай адам хас опуракъ ва къураллар булан таъмин этилген. Гьаракатдагъыланы якъламакъ учун Гьажини сиптеси булан 5 хас автомашин  бакъдырылгъан  ва кёп тюрлю  тарыкъ-герек алатлар булан таъмин этилгенлер.

Гьажи Биярсланов оьз харжына 50 ягъарлыкъ дизель печлер, генераторлар, квадракоптерлер алып, хас гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлеге тапшургъан.

«Гьаракатгъа-берекет» дегенлей, бизин къумукъ уланны къасткъылыву жавапсыз ва тергевсюз къалмай. Артдагъы гюнлерде огъар аманлыкъны минис­терлигини атындан «Хас гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлени асгер-патриот ругьда тарбиялавда этген къошуму саялы» деген медаль тапшурулгъан.

Огъар савгъатны тапшурагъан жыйында  Къызылюрт районну администрация-сыны башчысы Рустам Татарханов, ону заместители Адил Гьажаматов, Къызылюрт шагьар администрациясыны башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Амирхан Амирханов ва оьзгелери ортакъчылыкъ этдилер.

Оьз гезигинде  Гьажи Биярсланов оьзюню гьаракатына булай тергев берегени учун разилик сёзлер айта туруп, энниден сонг да гечесин-гюнюн бир этип къасткъылажагъын эсгерди.

Бойнуна алгъан гьар-бир ишни де намусу булан яшавгъа чыгъарма белсенип чалышагъан улан Гьажи Бадрутдинович Биярслановгъа яшавда ва загьмат ёлунда дагъы да оьрлюклер, кёп-кёп уьстюнлюклер ёрайбыз.

 

Алибек САЛАВАТОВ.