Гьаракаты разиликни тувдура

«Къаягент» деген пачалыкъ унитар  предприятие республиканы юрт хозяйство тармагъында уллу ва мугькам предприятие гьисап­лана.  Юзюмчюлюк мунда аслу тармакъ болса да, авлакъчылыкъгъа, бавчулукъгъа, шолар булан бирге гьайванчылыкъгъа да тийишли тергев бериле. Хозяйствону гьайванчылыкъ фермаларында 170 гьайван ва 3695 мал сакълана.

Бакрес бойда «Къаягент» пачалыкъ унитар предприятиени 3000 гектар ерде топуракълары бар. Гьар йыл март айны орталарындан тутуп, апрелни орталарына етишгинчеге мунда ана малланы бала къозлав кампаниясы оьтгериле. Жаваплы ишлени юрютювге хозяйствону ёлбашчылары тийишли тергев берелер.

Ишлени барышын, гьайванчыланы яшав гьалын билмек муратда предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков булан ёлукъдукъ ва гьайванчылыкъ тармакъдагъы ишлер гьакъда лакъырлашдыкъ. Магьамматшакир Нажмутдинович – жаваплы, сёзюн кютюп бажарагъан сынавлу ёлбашчы.

– Нечакъы четимликлер бар буса да, биз сют, эт ва оьзге гьайванчылыкъ продукция булан гиччипавланы, охувчу яшланы идараларын таъмин этив пачалыкъ масъала экенин унутмайбыз. Нечакъы къыйын болса да, тармакъны оьсдюрювге арт бермегенбиз. Гьайван-малны сакъламакъ, къышлавун къурумлу оьтгермек учун гьайванчыларыбызгъа, касбучулагъа ой къуруп иш гёрме герек, – дей лакъырны давам эте туруп, директор. – Шолай ишлеп, йылда гьайванлагъа таман болур чакъы бичен, салам, сувлу емлер гьазирледик. Ондан къайры, «Кочубей» деген фермабызгъа таман болур чакъы ашлыкъ йибердик. Къышлавну къурумлу оьтгеривге байлавлу тийишли шартларын болдурмакъ учун акъча маяларыбызны да  аямадыкъ. Натижаларын сиз гёрюп турасыз.

Ана малланы тёл тюшюв кампаниясына «Кочубей» ферманы бригадири ижарачы Къурбан Магьамматов уьягьлюсю, ата-анасы булан тындырыкълы гьазирленген. Биналаны ичи таза ва ярыкъ. Къысгъача айтгъанда, бары да тарыкълы шартлар болдурулгъан. Мунда бу йыл 1312 ана мал бар, фермада дагъыда 248 ана-маллар сакълана. Бу йыл ана маллардан 1326 къозу алынды.

Оьсеген къозулагъа къуллукъ этивню гьалы да яхшы. Шо борч­ланы 6 адамдан къурулгъан хас бригада кюте. Оланы гьариси касбусуну усталары, ишин яхшы билеген адамлар.

Гьайванчылагъа ашамлыкъ маллар даим ва заманында етишдириле. Оланы барысына да тийишли иш, яшав шартлар яратылгъан. Предприятиени бригадирини гьаракаты булан  яшавлукъ уьйлеге артезиан булакъдан сув чыгъарылгъан, газ тартылгъан.

Янгыкъаягентни ягъасында ерлешген къой фермада 300-ден артыкъ къойлар сакълана. Ферманы бригадири Шагьбан Муртузалиев – сынавлу касбучу, гьайванчылыкъ тармакъда чалышагъаны кёп йыллар бола. ГУП-ну директору ону ишине рази, ишин чалт ва сан яны булан кютеген адам.  Ана малланы тёл тюшювю мунда Бакрес бойлардан алда башлангъан ва уьстюнлю кюйде оьтгерилген.

Тёл тюшюв кампания бите туруп, хозяйствода гьайванланы гелеген йылгъы къышлавун оьтгерив булан байлангъан бичен чалыв – емлер гьазирлев кампания да башланды. 194 гектардагъы биченликлени чалывда бичен чалагъан комбайн, эки прес-тракторлар ортакъчылыкъ эте. Салам тайланы Камал Омаров оьзюню «КамАЗ» автомашини булан фермалагъа етишдире. Сынавлу механизатор И. Бабаев де юрютеген ишлерин яхшы биле ва уста кюйде юрюте.

«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени гьайванчыларыны гьаракаты макътавгъа лайыкълы. Биз де олагъа берекетибизни артдырагъан ишлеригиз учун кёп савболугъуз демеге сюебиз.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ,  оьз мухбирибиз.

Къаягент район.