Форум оьтгерилежек

ДР-ни милли политикагъа къарайгъан министрини орунбасары З. Ильясов генгешде форумгъа гьазирлик гёрювню барышында арагъа чыгъагъан бир-бир четимликлени малим этип сёйледи.

– «Российский Кавказ» деген форум Россия Федерацияны 2025-нчи йылгъа ерли милли политикагъа байлавлу стратегиясын яшавгъа чыгъарывну оьлчевюнде оьтгериле. Шо – бизин республиканы абурун гётеривге бакъдырылгъан уллу агьамияты булангъы агьвалат. Форумну оьтгерив  инг алда дагъыстан жамиятыны оьсювюню шартларын мекенли кюйде ахтармагъа имканлыкълар яратажакъ. Шондан къайры да, оьсювю буссагьатгъы вакътиде не даражада экенин, артдагъы йылларда не йимик оьрлюклеге етишгенибизни токъташдыражакъ. Форумда савлай Кавказда юрюлеген политика гьаллагъа  байлавлу агьамиятлы масъалалар арагъа салынып ойлашылажакъ. Шо саялы да Дагъыс­танда оьтгерилежек форумгъа мекенли кюйде гьазирлик гёрюлмеге тарыкъ,– деди З.Ильясов.

Экономиканы ва политиканы Дагъыстан институтуну ректору А-Н.Дибиров баянлыгъында эсгергени  йимик, «Российский Кавказ» деген форумну оьлчевюнде Магьачкъала, Дербент ва Буйнакск шагьарларда, олай да Ахвах районда ону ортакъчыларыны пикру алышдырывлары оьтгерилежек.  Шондан къайры да, оьзюне яш касбучулар къуршалажакъ «Каспий» деген политология школасы ишлежек. Форумгъа чакъы­рылып гележек савлай уьлкеде атлары танывлу политолог­лар ва социологлар оьзлени лекцияларын охужакъ деп къаравуллана.

А-Н. Дибиров оьзюню сёйлевюн узата туруп эсгерген кюйде, форумну гьасиллерине гёре тарихге, этнополитологиягъа ва социал-экономика масъалалагъа экстремизмни ва террорчулукъну алдын алывгъа байлавлу этилинген докладланы бир нече жыйымы чыгъарылажакъ. Форумну ортакъчыларыны сайламлы докладлары Москвада айрыча монография болуп да чыгъажакъ.

 

 

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля