Европаны кубогу – Жамболатда

 

 

Оьтген жуманы ахырында Черногорияны Буд­ва шагьарын­да спортну бокс журасындан Европаны Кубогуна ес болмакъ учун эргишилени арасында юрюлген ярышлар тамамлангъан.  Оьтгерилген шо ярышларда бизин уьлкени жыйым командасына къуршалгъанланы дёртюсю алтын медаль къазанмагъа бажаргъан. Оланы арасында къумукъ улан Жамболат Бижамов да бар.

 

Ачыкълашдырып айт­гъанда, ол 75 кило авурлукъда лап тизив натижагъа етишген. Ярышланы оьлчевюнде бары да тиретлеринден уьстюнлюк булан оьтюп, оьзюню бажарывлугъу булан бирге усталыгъын гёрсетген. Венгриядан, Азербайжандан ва Грузиядан  гелген спортчулар булан оьтгерилген тогъатартывланы утуп, оланы енгген.

Булай да, Жамболат Бижамов савлай дюнья­да атын данггъа чыгъармагъа бажаргъан спортчуланы бириси гьисаплана. Ол яшдан берли машгъул болуп гелеген спортну бокс журасында  лап  гёрмекли оьрлюклеге етишген. Жамболат гьар тюрлю йылларда яшёрюмлени ва  жагьиллени  арасында лап оьр даражада оьтгерилеген  халкъара ярышларда алдынлыкъ алып тургъан. Шондан сонг да, Россияны  чемпионатларында дёрт керен утгъан. Европаны чемпионатларын да да уьч керен алтын медалгъа лайыкълы болгъан. Дюньяны чемпионатында да гюмюш медаль къазангъан.

Бизин газетни бары да охувчуларыны атындан макъ­тавгъа лайыкълы спорт­чу Жамболат Бижамовну етишген уьстюнлюгю булан гьакъ юрекден къутлап, огъар дагъы да оьрлюклер ёрайбыз. Оьзюню тогъатаретмагъа чыкъгъаны гьар гезикде къумукъланы сююндюрюп туражагъына инанабыз.

Шо гьакъда айта туруп, Черногорияны Будва шагьарында спортну бокс журасындан Европаны Кубогуна ес болмакъ учун эргишилени арасында юрюлген ярышлагъа бизин уьлкени жыйым командасы Россияны бай­рагъыны тюбюнде чыкъ­гъаны гьакъда айрыча эсгермеге тюше. Оланы арасындан алдынлыкъ алгъанланы гьюрметине де Россияны Гимни чалынып  тургъан. Нечик де, Боксну халкъара ассоциациясы Украина бойда  юрюлеген гьаракатлар бу­лан байлавлу Олимпия хал­къара комитети бизин уьлкени спортчуларына къаршы тасдыкъ этген гёр­сетивлени бирисин де яшавгъа чыгъармай. Шо саялы бизин спортчулар боксдан юрюлеген халкъара ярышларда бир тюрлю гери урувларсыз ортакъчылыкъ этмеге бола.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.