Эсибизде яшайсан!

2020-нчы йыл 25-нчи мартда – Россияны Игити Закир ДАВУТОВНУ тувгъан гюню. Ол Оьр Къазаныш юртда 1980-нчи йылда Али ва Гьайбат Давутовланы агьлюсюнде тувгъан.


Бугюнлерде Закир Давутовгъа 40 йыл тамамланажакъ эди. Ол мычыгъыш дав агьвалатланы ортакъчысы. Закир оьзюню касбу ёлдашларын якълай туруп, игит кюйде жанын къурбан этген.


 

Биз де, эки де школаны охувчулары, муаллимлери, сав юртну халкъы Закир Давутов арабызда ёкъ деп гьисап этмейбиз. Ол даим бизин булан яшай. Эки де школада Игитге байлавлу ахшамлар, ёлугъувлар, экскурсиялар оьтгериле. Шо ёлугъувларда Закирни ата-анасы да ортакъчылыкъ эте. Школаланы охувчулары, муаллимлери, юртну халкъы Закир Давутовну тувгъан гюнюн эсге алабыз. Атасы-анасы булан бирче биз де батыр улан булан оьктем болагъаныбызны айтма сюебиз.

Юртгъа гиреген ерде, ёл ягъада Закирге эсделик салынгъан. Закир юртдан чыгъып, гетип барагъанлагъа: «Яхшы ёл!», гирип гелегенлеге: «Хошгелдигиз» деп айтагъанда йимик гёрюне.

Мен гьакъ юрекден Закир Давутовгъа шиъру ба­гъышлайман.

 

ТАНГЧОЛПАНГЪА ОШАЙСАН

 

Сени атынг къойгъанбыз биз мактапгъа,

Яш наслуну юрегинде яшайсан.

Уфукълагъа нюр себелеп гелеген

Танг белгиси – Тангчолпангъа ошайсан.

 

Сенден уьлгю ала юртда яш наслу,

Элибизни гётересен оьрлеге.

Аявсуздан алгъышлайбыз атынгны,

Суратынгны илгенбиз биз тёрлеге…

 

Халкъыбызны бир де таймас эсинден

Шолай къоччакъ ишинг, Закир, намуслу,

Инанабыз асруланы боюнда

Сенден уьлгю алажакъгъа яш наслу.