ЕРЛЕРДЕН ХАБАРЛАР

Хасавюрт район

Эндирейдеги 1 номерли орта школада бу йыл 11-нчи класны 13 охувчусу ва 9-нчу класланы 47 охувчусу пачалыкъ экзаменлерден сонг анадаш билим берив идарасы булан савболлашып, яшавну уллу, эркин ёлуна чыгъа­жакъ. Оланы гьарисине оьзлер учун гележекге къайсы буса да бир   касбуну танглама тюшежек.Озокъда, шо узакъ яшав сапарында оланы юз тюрлю сынавлар къаравулламакъ бардыр, муратларына етишмек учун кёп тогъаслардан  оьтмеге де тюшежекдир. Тек  къысмат къайда элтип къонушдурса да, не йимик зор даражалагъа  гётерсе де,  олар школасын, биринчи муаллимлерин унутмажакъ.

Алдындагъы гюнлер школада ахырынчы зенгни къагъылывуна багъышлангъан шатлы чаралар оьтгерилди. Яшлагъа байрамгъа жыйылгъан къонакъланы атындан хыйлы исси сёзлер айтылды, ёравлар этилди. Ерли йыравлар, бийивчюлер оьзлени пагьмуларын гёрсетди. Дагъыстанны халкъ артисти Латип Шайиповну «Школьный вальс» деген йырны йырлагъан кююн жыйылгъанлар айрыча узакъ харс урувлар булан къаршылады.

Концертден сонг да байрам чаралар тамамланып къалмады, школаны битдирегенлер  гьариси терек орнатды ва шо мердеш дагъы да йыллар узатылып туражагъына, школаны айланасында уллу бав оьсе­жегине инанагъанын билдирди.

Буйнакск район

Магьачкъалада Россияны  халкъларыны мердешли маданиятыны центрында сокъур ва осал гёрегенлени арасында яратывчу конкурс оьтгерилген. Конкурс  Уллу Уьстюнлюкню 80 йыллыгъына багъышлангъан эди. Ондан къайрыда, сокъурланы жамияты бу йыл 100 йыллыкъ юбилейин белгилей.

Белгили кюйде, Дагъыс­танда гёзлеринден сакъат адамланы санаву 6 мингден де артыкъ. Жамият къурум олагъа  гьар тюрлю якъдан кёмек этегенден къайры, арасындан  пагьмуланы айырмакъ учун  чакъ-чакъда  конкурслагъа, фестиваллагъа жыя.

Эсгерилген конкурс­да  гёрмекли натижалагъа Буйнакск районну вакиллери етишген. Жюри бир тавушдан биринчи ерлени Хадижат  Акаевагъа ва Сайит Вагьабовгъа (бийив), Солтанат Мусалаевагъа (чебер сёзню устасы), Рабият Залибековагъа ва Гюлзарият  Алибековагъа (йырлав)  бергенлер.

Уьстюнлюкню къазангъанлар дипломлар  ва эсделик савгъатлар булан белгиленген.

Хумторкъали район

Районну маданият уьюнде оьтгерилген «Мени халкъым» деген фестивальда муниципалитетни бары да юртларыны вакиллери ортакъчылыкъ этген.Олар уллу сагьнадан жыйылгъанлагъа Дагъыстан халкъланы адатларын малим этген.

Районну башчысыны заместители Жамалутдин Юсупов эсгергени йимик,  гьар халкъгъа къатты кюйде аякъда турмакъ учун, оьзюню милли тамурларын билмек бек агьамиятлы. Шулай фестиваллар буса шо муратгъа къуллукъ этегенден къайры, наслуланы арасындагъы байлавлукъну да беклешдире.

Фестивальда алдынлыланы белгилемей, бары да ортакъчылары гьали сийрек ёлугъа­гъан, бирлери чи сакъланма да сакъланмагъан оьтесиз къужурлу, гёзел адатланы ва мердешлени гёрсетип бажаргъан.

Фестивальны бир ортакъчысы да гьюрметлев грамотасыз ва савгъатсыз къалмагъан.

Къаягент район

Районда балыкъ тутувчуланы арасында 7-нчи республика турнир оьтгерилген. Ярышлар Янгыкъаягентде Аччы кёлню ягъаларында юрюле.

Тузлу суву булангъы кёл  денгизден 14 чакъы­рым ариде ерлешген, умуми майданы 5 минг квадрат метрге етише, теренлиги 2 метрден артыкъ тюгюл. 2022-нчи йылдан тутуп, кёл айрыча къорулагъан ерге гьисаплана. Балыкъгъа бай кёлге  Къызыл китапгъа гийирилген хыйлы къушлар къона ва уялар тиге.

Ярышларда Дагъыс­танны гьар тюрлю ерлеринден гелген 22 адам ортакъчылыкъ этген. Оланы арасында  балыкъ тутувгъа бютюн оьмюрюн багъышлагъанлар  булан бирге, бу тармакъда биринчи абатларын алагъан, гьали де сынаву етишмейгенлер де болгъан.

Турнир 4 сагьатны узагъында юрюлген. Тутулгъан балыкъланы арасында залим-залим яйынлар ва сазанлар ёлугъа эди. Жюри алдынлы ерлени алгъанланы кубоклар ва дипломлар булан савгъатлагъан.

 

Алав АЛИЕВ