«Эргишилени байрамы»

Аявлу яшлар, Ватанны якълавчуларыны гюню бизин уьлкеде кёпден берли белгиленип геле. Бу байрам гюнде  оьзюню элине гьалал къуллукъ этген ва бугюнлерде де Ватангъа аминлигин сакълап, пачалыкъны аманлыгъын болдурмакъ учун белсенген асгер къуллукъчулагъа айрыча макътав этилип геле.  Халкъны арасында бу байрамгъа тезден берли де «эргишилени байрамы» деп де айтыла. Шо гюн уллаталарыгъызны, аталарыгъызны, агъа­ларыгъызны, байрам булан къутламагъа унутмагъыз. Ватангъа этилеген къуллукъ гьар къачан да инг сыйлыларындан гьисапланагъанын эсде сакълап, сиз  ата юртгъа, тувуп оьсген элибизге  амин кюйде къалажакъгъа инанабыз. «Энемжаяда» бу  гезик бизин уьлкени амалынгъын болдуруп гелегенлени алгъышлайгъан шиъру асарланы инг башлап беребиз.