«Дагъыстанны къатынлары»

Дагъыстан китап издательствода орус тилде «Женщины Дагестана» деген янгы китап чыкъгъан. Бу китапда Дагъыстанны белгили къатынгишилерини гьакъында публицистика материаллар ерлешдирилген. Уьч юзден де къолай бетлери булангъы китапгъа гьар тюрлю къуллукъларда ишлеп оьзлени бажарывлугъун гёрсетген, жамиятгъа, гьар тюрлю адамлагъа оьзлени кёмек къолун узатгъа алтмышгъа ювукъ бизин дагъыстанлы къатынланы гьакъында публицистика макъалалар ерлешдирилген. Шоланы арасында биз оьзлени яхшы таныйгъан етти къумукъ къатын да бар.

Китапны печатгъа онгаргъан журналист Эмма Тыщенко. Баш сёзюнде ол язагъан кюйде булай китапны чыгъарма сиптечи болгъан белгили жамият чалышывчу Разия Исаевна Жанболатова. Китап да ону ярыкъ эсделигине багъышлангъан.

Бизин белгили къумукъ къатынланы арасында китапны ичделигине гёре Дагъыстанны халкъ шаири Шейитханым Алишева геле. Ону яшаву ва яратывчулугъу гьакъында белгили журналист Айшат Тажутдинова язгъан.

«Сав яшаву йыр булан» деген баш булан Э.Тыщенко бизин сююмлю йыравубуз Бурлият Ибрагьимовабулан этген таъсирли баянлыкъ ерлешдирилген. Бурлият Акашимовна оьзюню савунда 300-ден де кёп йырлар йырлагъан. Шо йырлар радиону алтын фондунда сакълангъан ва анадаш халкъына варисликге къалгъан.

Ону чакъырыву: «Мен сюемен, мен боламан, мен этежекмен!» Шулай баш булан китапда бизин белгили журналистибиз, сююмлю къызыбыз, «Дагестанская правда» газетни баш редактору Бурлият Токъболатованы гьакъында Магьаммат Къурбанов язгъан макъала да ерлешдирилген. Ону жаваплы ва тарыкълы ишини гьакъында, республика газет гётереген масъалаланы гьакъында макъаланы автору генг кюйде баянлыкъ бере.

Бизин белгили скульпторубуз Белла Муратованы гьакъында Жамиля Дагьирова язгъан макъала да тергевню тарта. Дагъыстанны сурат саниятны классиги, белгили скульптор Белла Муратова этген скульптураланы гьакъында макъалада ачыкъ кюйде айтыла.

Сонг да китапда шаирибиз Рукъият Устарханованы, белгили йыравубуз Зоя Чунаеваны, Дагъыстанны юстициясыны министри болгъан Ольга Гьасанованы гьакъында да къужурлу макъалалар ерлешдирилген.