Дагъыстанны гюнлери − Ставрополь крайдаТалатгюн, апрель айны 18-нде, Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов Дагъыстанны гюнлерини Ставрополь крайда ачылывуна ба­гъышлангъан шатлыкъларда ортакъчылыкъ этген. Шо агьвалатгъа байлавлу инчесаниятны усталарыны концерти де оьтгерилген. Концертни барышында сагьнагъа инг башлап «Лезгинка» деген ат къазангъан пачалыкъ академия бийивлерини ансамбли чыкъгъан.


_____________________________________________________________________Шо гюнлерде оьтгерилген чаралагъа дагъы да «Молодость Дагестана» ва «Хасавюрт» деген бийив ансамбллери, Тагьир Курачев, олай да «Дагестан» деген ансамблни йыравлары, Азербайжан, Лак, Къумукъ, Лезги, Орус театрланы актёрлары къуршалгъан. Абдулла Магьамматмирзаев, Айдун Магьамматов, Лариса Гьажиева, Зайнап Махаева, Амина Гунашева, Сафи Солтанова, Магьамматрасул Рабаданов ва кёп оьзге айтылгъан йыравлар да ортакъчылыкъ этген. Байрам концерт Карен Мкртычанны къурумчулукъ гьаракаты булан оьтгерилген. Йырланы ва бийивлени «Ставрополье» деген ансамбли де жыйылгъанлагъа оьзлени чыгъышларын савгъат этген. Теларкъандан юрюйген Мугьутдин Сайдиевни, олай да Россияны ва Дагъыс­танны халкъ артисти Завур Тутовну чыгъышларын къаравчулар айрыча исси кюйде къаршылагъан. Завур Тутов къаравчулагъа билдиргени йимик, Дагъыстанны Башчысы булан ону янгыз къурдашлыкъ аралыкълар тюгюл, яратывчулукъ гьаракат да байлай.


«Рамазан Гьажимуратович гёрмекли пачалыкъ чалышывчу болуп къалмай, ол, шо сёзню генг кюйде алгъанда, маданиятны адамы да дюр. Ол шо тармакъны гьа­къында биле ва яхшы англай. Шиърулар, макъамлар яза, сурат этив булан машгъул. Бугюн де мен Рамазан Гьажимуратовични сёзлерине ва кююне гёре язылгъан «Дагес­тан – моя молитва» деген йырны айтмагъа сюемен»,– деген Завур Тутов.


Шо гюн Ставрополь крайдагъы Дагъыс­танны гюнлерини оьлчевюнде регионну Башчысы Рамазан Абдулатипов Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров булан да ёлукъгъан. Къонакъланы къаршылай туруп, Владимир Владимиров Темиркъазыкъ федерал округгъа гиреген Дагъыстанны ва Ставропольени арасында юрюлеген къатнавну даражасына, олай да Дагъыс­танны халкъларыны маданияты ва мердешлери булан Ставрополь крайда яшайгъанлагъа таныш болмакъ учун имканлыкъ берилгенге оьзюню разилигин билдирди.Губернатор Дагъыстанны гьакимлик къурумларына ишленип турагъан темир ёлдан Азербайжан Республиканы да Иран Ислам Рес­публиканы арасындагъы транспорт байлавлукъну болдурувгъа байлавлу проектни яшавгъа чыгъарывда ортакъчылыкъ этмеге таклиф этген. Шу ерде эсгерилген масъала Ставрополь крайны губернатору Азербайжан Рес­публиканы Президенти булан бираз алда Бакю шагьарда оьтгерген ёлугъу­вунда арагъа салынып ойлашгъанын сизин эсигизге салма сюебиз.


«Шо проект юрт хозяйство малланы болдурагъанланы ва олардан пайдаланагъанланы арасындагъы арачыланы санавун кемитежек ва барыбызгъа да пайдалы болажакъ деп эсибизге геле. Ондан къайры да, къол салынгъан разилешивге гёре Ставрополь край проектлеге асасланып ёлбашчылыкъ этивге – бизин учун янгы тармакъгъа байлавлу Дагъыстан топла­гъан сынавну уьйренмеге ва ону къолламагъа гёз алгъа тута. Биз Дагъыстангъа сапар этмеге де къастлыбыз, бирге чалышывну гьакъында сёйлешивлер юрютгенден къайры да, республикада яшайгъанланы бизин маданият булан да таныш этмеге хыяллыбыз», – деген Ставрополь крайны ёлбашчысы.


Владимир Владимиров эсгергени йимик, Дагъыстангъа йиберилеген делегациягъа «Ставрополье» деген йырланы ва бийивлени ансамблини артистлери де къуршалажакъ.


Оьз гезинде Рамазан Абдулатипов бары да тармакъларда эки де регионну арасында дослукъ аралыкъланы бек­лешдиривню ёлунда оьтгерилген ёлугъувну агьамиятлыгъын эсгерген.


«Биз хоншуларбыз, шондан да оьтюп, биз агъа-ини йимикбиз. Эгер Дагъыстан ва Ставрополь край бир-бирин англап яшамаса, пачалыкъда да бирлик болмажакъ. Бары да халкълар бир йимик пагьмулу, бизин халкъланы гёрмекли вакиллери бир-бири булан къатнап, бир-биринден уьйренмек артыкъ агьамиятлы. Ставрополь край экономикада, юрт хозяйствода гёрмекли оьрлюк­леге етишген. Бизге сизден уьйренмеге кёп зат бар. Эки де якъны бирге чалышывуну янгы тиретинде экономика ва адилли байлавлукълар да оьр даражада болмагъа тарыкъ. Сатыв-алывну оьлчевлерин артдырывгъа, экономиканы гьар тюрлю тармакъларында регионланы арасында бирге чалышывну болдурувгъа, маданият чалышывгъа айрыча агьамият бериле. Бизде къолламакъ учун Ставрополь край увакъ ва орта далапчылыкъны оьсдюрювге акъча маяланы къуршавда топлангъан сынав бизин иштагьландыра»,– деген Рамазан Абдулатипов.


Дагъыстан Ставрополь крайны экономика, илму-техника ва маданият тармакъларда гележеги булангъы партнёр гьисаплайгъанын эсгере туруп, регионну Башчысы респуб­ликаны ёлбашчылары бюджетден тышдагъы акъча маяланы къуршавну тармагъында, промышленностда ва агропромышленный комплексде тыш уьлкелерден гелеген малланы орнуна бизде чыгъарылгъанларын къоллавгъа байлавлу юрюлеген гьаракатны гьакъында билдирген.


«Биз дагъыстанлы предприятиелени Ставрополь крайда иш гёрегенлери булан бирге чалышыв тармакъларын генг­лешдирмекни гёз алгъа тутабыз»,– деп тамамлагъан оьзюню сёйлевюн Рамазан Абдулатипов.


Шо ёлугъувну барышында Дагъыс­тан Республиканы Гьукуматыны ва Ставрополь крайны Гьукуматыны арасында сатыв-алыв, экономика, илму-техника, яшавлукъ ва маданият тармакъларда бирге чалышывну гьакъындагъы разилешивге къоллар салынгъан.


 


ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля