Дагъыстан – Тюркия


Байлавлукълар беклешежекДР-ни Гьукуматыны сайтында билдирилегени йимик итнигюн, ноябр айны 27-синде, ДР-ни Гьукуматыны Председателини борчларын кютегенни биринчи заместители Анатолий Карибов Солтан Мегьмет Фатигь Истанбул университетинден гелген делегация булан ёлукъгъан. Шо ёлугъувда эсгерилген тюрк оьр охув ожагъыны ректору, профессор Муса Думан, адабият факультетини тарих бёлюгюню ёлбашчысы, доктор Зекерия Куршун, инженер факультетини деканыны заместители Эбубекир Коч, олай да университетни оьзге вакиллери ортакъчылыкъ этген.Анатолий Карибов гелген къонакълар булан Фатигь Солтан Мегьмет Истанбул университетини ва Дагъыстан пачалыкъ университетини арасында академия ва билим берив тармакъларда бирге чалышыву гьакъда гетген йыл яйда къол салынгъан разилешив яшавгъа некъадар чыгъарылагъаны гьакъда пикру алышдыргъан. Шу ерде эки де оьр охув ожакъны арасында гуманитар ва техника илмуларда байлавлукъ юрюлегенин айрыча эсгерип къоймагъа тюше.Бизин республиканы гьукуматыны вице-премьери гелген къонакъланы къаршылай туруп, Тюрк Республикадагъы эсгерилген оьр охув ожакъ булангъы байлавлукъну беклешивюне инанагъаны гьакъда билдирген. Оьз гезигинде тюрк оьр охув ожакъны вакиллери де эки де университетни арасында къол салынгъан разилешивню яшавгъа чыгъарылывун гьисапгъа алып, Дагъыстанны Гьукуматыны янындан якълав болажагъына инана­гъаны гьакъында айтгъан. Шондан къайры да, университетлени бирге чалышыву эки де уьлкени арасындагъы дослукъну беклешдиривге болушлукъ этежегине умут этегени гьакъда эсгерген.Тюркиядан гелген къонакъланы бизин республикагъа этген сапары уьч гюн узатылгъан. Шо гюнлерде олар Дагъыстан пачалыкъ университетни студетлери ва дарс беривчюлери булан ёлукъгъан. Бырынгъы Дербент шагьаргъа, бизин республиканы музейлерине баргъан.

  


Фатигь Солтан Мегьмет Истанбул университети 2010-нчу йылда къурулгъан. Бугюнлеге ерли эсгерилген оьр охув ожакъда литературоведение, сурат этив инчесаният, юристлер гьазирлейген, олай да башгъа, умуми кюйде алгъанда, етти тюрлю факультет иш гёре. Шонда билим алагъанланы санаву 7000-ге етише. Олардан 513-ю – тыш уьлкелерден гелген студентлер.