Д.Рогозин:

Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов, ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдусамат Гьамитов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны биринчи заместители Исмайыл Эфендиев, ДР-ни промышленност, сатыв-алыв, инвестиция министри Юсуп Умавов, «Дагдизель» деген акционер жамиятны (ОАО) директорлар советини председатели Рауль Ильясов булан бирче Дмитрий Рогозин «Дагдизель» заводну промышленный имканлыкъларын ахтаргъан, ишчилер булан лакъыр этген.

Сонг оьтгерилген генгешни вакътисинде Дмитрий Рогозин заводну гележегини гьакъында да, дав-денгиз савутну болдурувну гьакъында да айта туруп, булай деп билдирген: «Буссагьатгъы вакътиде сувтюп флотну дёртюнчю наслусун болдурув иш юрюле. Флотгъа уьчюнчю наслуну янгыртылгъан гемелери къайтарылажакъ. Дизель сувтюп гемелени де янгыртыв иш юрюле.

Уьлкени Президентини янындан бизге къатты борчлар салынгъан. Украинада этилеген чакъы производство къуллукъну кютмек учун энни биз оьз имканлыкъларыбыздан пайдаланма герекбиз. Бизин Украина булангъы производство аралыкъларыбыз тыгъыс эди, «Дагдизель» завод да – шолай предприятиелени бириси. Къыставуллу гьалда биз Украинадан гелеген чакъы продукцияны бу йылны ахыры болгъунча чы­гъарма тарыкъбыз».

Вице-премьер эсгерген кюйде, заводну янгыртып, Россияда гьалиги заманны талап­ларына гёре иш кютюп болагъан предприятие къурмакъ гёз алгъа тутулгъан.

«Дагдизелни» цехлери кёп эсги алатлар булан ишлей. Булай технология базасы ёкъ предприятиеде янгы савут чыгъарма бажарылмай. Республика, заводну янгыртывну федерал бюджетден таба амалгъа гелтирме сюе буса, предприятие пачалыкъ тергевню тюбюне тюшежек. О нечик юрюлежекни гьакъында республиканы гьакимлиги булан гьакълашажакъбыз», – деп билдирген Дмит­рий  Рогозин.

Ол дагъы да эсгерген кюйде, «Дагдизель» заводну алдагъы заманларда айтылып гелген абурлу атын янгыдан аякъгъа тургъузма тарыкъ.

Журналистлер булангъы ёлугъувда Дмит­рий Рогозин: «Биз, Дагъыстангъа гелмекни себеби – дав-денгиз савутну  чыгъарывуну тез арада гётермек учун тийишли чараларын белгилев. 30 йылланы узагъында бу тармакъны еси, генеральный конструктору ва тармакъны оьсювюн болдурма гьай этеген адам ёкъ.

Бизин алдыбызда эки масъала токъта­гъан эди: яда «Дагдизель» заводну янгыртма герекбиз, яда олай предприятиени оьзге ерде къурма герекбиз. Мундагъы гьалны гёзден гечирген сонг «Дагдизелни» гележеги бар деп айтмагъа боламан».

ДР-ни Башчысы Рамазан Абдулатипов агьамиятлы ёлугъувну барышында булай деп билдирген: «Россияны Гьукуматыны вице-премьери Дмитрий Олегович Рогозинни сапары ва ол оьтгерген генгеш, заводну гьалиги гьалы булан таныш болуву заводну гележеги барны гёрсете. Завод янгыртып къурулсун учун тийишли буйрукълар берилди. Дагъыстанлылар учун булай завод барлыгъы – уллу иш агьамиятлы. Биз ону гележекде де абурун гётерип сакълама герекбиз».

 

ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля