Чебер охувну ярышы

     Алдагъы жумада Ана тиллени халкъара гюнюне багъышланып «Дагъыстан авторланы асарларын ана тилинде инг яхшы чебер охувчу» деген 10-нчу республика конкурс оьтгерилди. Эсгерилген конкурсну гьар йыл билим беривюню Дагъыстан институту оьтгере.

 


Бу йыл ана тилинде инг яхшы чебер охувчу деген атны алмакъ учун 10 дагъыстан тилде 94 охувчу ортакъчылыкъ этди. Конкурсну ортакъчыларына багьа бермек учун буса алимлеге, шаирлеге, язывчулагъа ва муаллимлеге ихтияр берилген эди.


Бу йыл къумукъланы арасындан Дагъыстан Республиканы 7 районундан ва 6 шагьарындан 14 охувчу чебер охувдан оьзлени пагьмусун аян этди. Республика конкурсда ортакъчылыкъ этеген яшлар барысы да район ва шагьар оьлчевде оьтгерилген ярышларда биринчи ерни алып гелгенлер эди. Охувчулар Магьаммат-Солтан Ягьияевни «Уьч гюнеш», Бадрутдин Магьамматовну «Женнетни азабы», Дагъыстанны халкъ шаирлери М.Атабаевни «Белгисиз солдат», А.Жачаевни «Ана юрек» деген ва шолай башгъа авторланы асарларын сайлагъан эди.


Конкурсну талапларына гёре жюри чебер охувчуну янгыз таъсирли ва артистлик пагьмусуна тергев этип къоймайлы, сёзлени тюз айтылышына, охуйгъан асарны маънасына да тергев эте эди. Гертиси, гьар йыл дегенлей республика оьлчевде оьтгерилген конкурсгъа бу йыл да бек яхшы гьазирленген, гертилей де, пагьмусу булангъы яшлар ортакъчылыкъ этди. Шо гьакъда къумукъ бёлюкню жюрисини председатели, ДГУ-да Дагъыстан адабиятланы кафедрасыны заведующийи Агъарагьим Солтанмуратов да эсгерди ва булай деди:


–Чебер охувда оьзлени пагьмусун аян этме гелген охувчулар да, оланы муаллимлери де – ана тилине абур этеген, янгыз бугюн тюгюл, гьар гюн дегенлей ана тилин, миллетини абурун гётерип юрюйгенлер. Ана тилине тергев этмей, гьар гюн ону уьстюнде ишлемей буса, булай ярышларда ортакъчылыкъ этмеге болмай. Сизге баракалла билдиремен. Бугюн савгъатлы ерлеге ес болмагъанлар да талчыкъмагъыз. Барыгъызгъа да кёп сююп тынг­ладыкъ. Мунда ортакъчылыкъ этгенигиз булан къутлайман, – деди ва биринчи ва савгъатлы ерлени алгъанланы билдирди.


1-нчи ерни буса жюри чы­гъаргъан къараргъа гёре Къарабудагъгентдеги гимназияны охувчу къызы Валикъыз Далгьатова къазанды. Ол шаир Казим Казимовну «Ахшамгъы макъам» деген шиърусун бек таъсирли ва оьр чеберлик булан охуду. Экинчи ерлер Кёстек орта школаны охувчу къызы Женнет Исламгереевагъа (Б. Магьамматовну «Женнетни азабы» деген асарындан бир бёлюгю) ва Жангиши Жангишиевге (М-С.Ягьияевни «Уьч гюнеш» деген асарындан Уллубий Буйнакскийни «Татувгъа кагъызы») берилди. Экинчи ерлеге лайыкълы болгъан охувчулар да таъсирли ва оьр даражада чебер охувда пагьмусу бар экени белгили болду. 3-нчю ерлени буса Хасавюрт шагьарны М.Горькийни атындагъы гимназияны охувчусу Алим Абдуллаев Къ. Акъгёзовну «Халкъыма» деген шиърусун ва Магьачкъала шагьардагъы 55 номерли орта школаны охувчу къызы Шайим Мукайылова да Къ. Акъгёзовну «Ананы васияты» деген шиърусун охуп къазандылар.


Барысын да гьакъ юрекден къутлайбыз.