Касбусуна гьалал муаллим

Ана тилни сюймеге мени бизин школада ана тил ва адабият дарсланы юрютеген муаллим Равзанат Магьамматрасуловна МАНАПОВА уьйретген. Яшлар ону дарсларын кёп сюе, огъар гьюрмет эте. Ол бизин ана тилни гьайран дюньясына элте, дарсларын бек къужурлу юрюте.

 

Бир де къопдурувсуз айтгъанда, аявлу муаллимиме ялкъмайлы, сав гюнлер булан тынглап да болар эдим. Неге тюгюл ол дарсны вакътисинде ана тилни гьакъында бизге кёп пайдалы ва маъналы маълуматлар бере. Муаллимибиз кёбюсю къумукъ шаирлени ва язывчуланы асарларын гёнгюнден биле, шоланы бизге де уьйрете ва класдан тышда юрюлеген гьаракатларда охувчу яшланы арасында чебер охувну чараларын кёп оьтгере. Янгыз шо да Равзанат Магьамматрасуловна оьз ишин ва ана тилин бек сюегенин исбатлай.

Оьзюню касбусун шолай сюймейген адам охувчулагъа ана тилни жавгьарлыгъын сингдирмеге болмас эди. Сонг да, яшлагъа дарс берип, олагъа балдай татли ана тилин уьйретип де болмайдыр.

Равзанат Магьамматрасуловна – бажарывлу, бай иш сынав топлагъан оьр даражалы муаллим. Ол уьч яшны оьсдюрген, уьлгюлю ана да дюр. Балики, ишин де, агьлюню намусларын да кютмеге огъар тынч да тюгюлдюр. Тек бизин муаллимибиз оьзюню гёз алдына тутгъан гьар къайсы ишни де мекенли кюйде кютмеге заман таба. Гьар охувчугъа гьайлы янашып, юрегине элтеген ёлланы табып биле. Муаллимни касбусу бек жаваплы, къыйын ва абурлу касбу экенге биз де мюкюр болабыз.

Равзанат Магьамматрасуловна Манапова бугюнлерде оьзюню тувгъан гюнюн белгиледи. Мени муаллимимни яшавундагъы шо шатлы агьвалат булан къутлай туруп, огъар яхшы савлукъ, ишинде уллу уьстюнлюклер, ожагъына да гележекде татывлукъ ва берекет ёрамагъа сюемен.

Гьар гюн школагъа гелип, оьзлер охутагъан яшлагъа юрегини бир пайын береген ону йимик муаллимлеге баракалла болсун!

 

Карема МУСАЛАЕВА,

Буйнакскидеги 4 номерли орта школаны

7- нчи «б» класыны охувчу къызы.