Борчларын асувлу кюте

Дагъыстанны загьмат ва яшавлукъ масъалалагъа къарайгъан министерлигини башчысы Абдурагьман Магьмутов ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну хас указына гёре 2023-нчю йылны 1-нчи гюнюнден тутуп, республикабызны Гьукуматыны Председателини заместители болуп чалыша. Шо гюн-бугюн ол жаваплы къуллукъда яшавлукъ ва савлукъ сакълав тармакъдагъы четим масъалаларын ёрукълашдырыв булан машгъул бола.

 

Белгили болгъаны йимик, гьар тюрлю оьлчевдеги бюджетлер йылдан-йылгъа айрыча адамлар ва къурумлар тёлейген налогланы натижасында толумлаша, амалгъа геле. Тёле борчунгну, юрют ишингни деп шо саялы да негьакъ айтылмай.

Бугюнлерде республикабызны темиркъазыкъ боюнда Къызлар шагьарда экономиканы яшыртгъын тармагъын ачыкъгъа чыгъарывну масъаласына байлавлу болуп уллу ге­нгеш болгъан.

Налог ва загьмат тёгюв пачалыкъ инспекцияланы ерли къурумларыны къуллукъчулары булан вице-премьер ва ДР-ни экономика ва территория оьсюв масъалаларына къарай­гъан министерлигини башчысы Гьажи Солтановну уьстде эсгерилген агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп ишчи ёлугъуву болгъан.

Ёлугъувну ортакъчыларын министр ерли муниципал къурулувларында жыйылагъан налог гелимлени натижалары булан таныш этген.

– Бу йылны июн айыны 1-не ерли республикабызны темиркъазыкъ боюнда 723,5 миллион манатны къадарында налоглар ва налог тюгюл гелимлер – ижара гьакълар жыйылгъан, – деген ол. – Шо кёпмю яда азмы деген сорав тувулуна. Тюзюн айтгъанда, бюджетлеге гелеген налог ва оьзге гелимлер планлашдырылгъан санавдан эсе кем бола. Дагъы да ачыкъ этип айтсакъ, арадан оьтген беш айны ичинде 90,4 процентге толгъан. Алдагъы гезик бизин ишчи сапарыбызны барышында Хасавюрт районну ва шагьарны бюджетлерине гелеген налог гелимлерини оьлчевлери ва натижалары аян этилинген эди. Къызлар районну ва Къызлар шагьарны бюджетлерине де къыйышып гелеген кюйде, 79,2 ва 145, 6 миллион манатны оьлчевюнде налог­лар жыйылгъан.

Гьажи Солтанов аян этген кюйде, арадан оьтген вакътини ичинде Къызлар шагьарда 220 объектде тергевлер оьтгерилген. Тергевлени натижасында шоланы 77-си налог къурумларда гьисапгъа алынмагъаны аян болгъан. Шондан сонг оланы 38-и налог къурумларда гьисапгъа гийирилген. Къызлар районда буса тергевлени натижасында 36 объект налог къурумларда гьисапгъа алынгъан.

Вице-премьер Абдурагьман Магьмутов ге­нгешде болгъан сёйлевлени ва гьисап беривлени жамын чыгъаргъан. Шонда ол ерли муниципал къурулувларында налог­ланы жыйывгъа байлавлу бюджетлеге гелеген гелимлени къадарын 100 процентге ерли етишдирмеге тюшегени гьакъда айрыча буварыв этген.